بررسی رفتار غیر خطی و تعیین ضریب رفتار سازه‌های بتنی قاب خمشی مقاوم سازی شده با بادبند ضربدری/پورقبادی پوررنگ

در این پایان‌نامه سعی گردیده، رفتار سازه‌های بتنی با سیستم قاب خمشی که تنها برای بار ثقلی طرح و اجرا گردیده اند را بعد ازمقاوم سازی با بادبندهای فلزی هم مرکز مورد مطالعه قرارداده و در انتها به یک ضرب رفتار منطقی و قابل قبول دست پیدا کنیم. در ابتدا به طور مختصر و تا حد توان به مطالعات و آزمایشات انجام شده توسط محققین برروی المانهای بادبند، سلول بادبندی شده و قاب بادبندی شده پرداخته و در ادامه روشهای مختلف حل معادلات غیر خطی مطرح شده اند. به دلیل هدف اصلی این پایان‌نامه که یافتن ضریب رفتار می باشد مختصری در خصوص این پارامتر و عوامل موثر بر آن بحث گردیده است. در ادامه رفتار غیر الاستیک این نوع سازه‌ها در مقابل بار سیکلیک بررسی و ظرفیت پارامترهای اصلی آنها در مقابل یک سری موج سینوسی ارزیابی شده است سپس عملکرد سازه‌های مذکور در مقابل زلزله‌های شدید با انجام یکسری آنالیزهای غیر خطی و مقایسه منحنی های هیسترزیس به دست آمده با حالت قبل ارائه گردیده است. براساس مطالعات انجام شده می توان چنین نتیجه گرفت که استفاده از سیستم بادبند ضربدری(بدون تقویت تیرها و ستونها) برای ساختمانهای کوتاهتر مناسب تر می باشد( در این مطالعه سازه‌های ۴ و ۸ طبقه) و همچنین ضریب رفتار ۲/۵ در حالت حدی و ۳/۵ در حالت تنش مجاز پیشنهاد می گردد.