بررسی رفتار لرزه ای بخش منتخبی از خطوط لوله نفت موجود در کشور/طاهری حسینخانی عبدالرحیم

موضوع این پایان‌نامه, « ارزیابی کمی آسیب‌پذیری یک خط لوله به صورت واقعی» می باشد و به این صورت بوده است که بخش مناسبی از خطوط لوله نفت با هماهنگی شرکت ملی و مهندسی ساختمان نفت انتخاب شده است و مشخصات خاک مسر لوله نیز با مطالعه دقیق و نتایج آزمایشگاهی بدست آمده است و در نهایت, متناسب با سایت خط لوله, از رکورد زلزله طبس استفاده شده است. سپس با فنرهای الاستو پلاستیک غیر خطی سه بعدی, و همچنین با استفاده از تحلیل دینامیکی غیرخطی, از نرم افزار المان محدودAnsys جهت تحلیل مدل مزبور استفاده شده است و مدل هم به این صورت بوده است که در فواصل دو متری, سه المان فنر در سه جهت که بیانگر مشخصات خاک منطقه در سه جهت باشد, قرارداده شده است.