بررسی رفتار لرزه ای تپه‌های ذوزنقه ای شکل با استفاده از روشهای عناصر مرزی و محدود/دهقان کاوه

امروزه کاملا آشکار است که اثرات ساختگاهی دوبعدی، پاسخ لرزه‌ای سطح زمین و توزیع خسارت‌ ناشی از زمین‌لرزه را به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهند. اثرات ساختگاهی دوبعدی زمانی قابل ملاحظه‌ خواهند بود که ابعاد توپوگرافی (تپه یا دره) در حدود طول موج لرزه‌ای باشد. از آنجائیکه محدوده فرکانسی یک زمین لرزه نیرومند از ۰/۳ تا ۱۰ هرتز و همچنین محدوده سرعت امواج لرزه‌ای لایه‌های سطحی از ۰/۱ تا ۳ کیلومتر بر ثانیه متغیر هستند، رفتار لرزه‌ای پستیها و بلندیهایی که دارای ابعاد ده‌ها متر تا دهها کیلومتر باشند، عموما از هندسه دوبعدی ساختگاه متاثر خواهد بود. به رغم اهمیت اثرات ساختگاهی دوبعدی، اغلب آیین نامه‌های زلزله موجود، به بررسی اثرات ساختگاهی یک بعدی بسنده کرده‌اند. سبب اصلی عدم ارزیابی اثرات ساختگاهی دوبعدی، عدم دسترسی طراح به ابزارهای مناسب جهت تحلیل دینامیکی عوارض توپوگرافی دوبعدی، خصوصا در فضای زمان بوده است. چه تفرق امواج مهاجم توسط عوارض توپوگرافی پدیده‌ای پیچیده است که حل دقیق، کارآمد و توام با صرفه آن، مستلزم استفاده از روشهای مناسب عددی است. اگرچه رفتار لرزه‌ای تپه‌های دوبعدی ذوزنقه‌ای تابع هندسه، مشخصات مکانیکی آنها و همچنین خصوصیات امواج مهاجم است، اما هنوز تحقیق جامعی که وزن هر یک از پارامترهای فوق‌الذکر را تعیین کند، انتشار نیافته است.
پایان‌نامه حاضر، ضمن بررسی آخرین یافته‌های ادبیات فنی، با کاربرد روش‌های اجزاء مرزی، اجزاء محدود و ترکیب آنها در فضای زمان،، حساسیت پاسخ لرزه‌ای تپه‌های ذوزنقه‌ای شکل را در برابر نسبت شکل، زاویه یال، ضریب پواسون و طول موج مهاجم مورد بررسی قرار داده است. امواج مهاجم، قائم و از نوع درون صفحه‌ای SV و P هستند. اشکال ارائه شده در فضای زمان به خوبی الگوی تفرق امواج مهاجم توسط عارضه را نشان داده‌ است. اشکال ارائه شده در فضای تبدیل یافته نیز به روشنی حساسیت بزرگنمایی نقاط گوناگون تپه به پارامترهای فوق‌الذکر را تبیین نموده است.