بررسی رفتار لرزه ای ستونهای توخالی پرشده با بتن(CFT)/غیاثی راد مهران

پیشتر برای بشر ثابت شده است که استفاده از دو یا چند مصالح به صورت مرکب (Composite) در ساخت انواع سازه‌ها منجر به طراحی بهینه ، کارا و اقتصادی می گردد و لذا کاربرد سیستمهای هیبریدی(Hybrid system) و اعضاء مرکب پیش ساخته در ساخت انواع ابنیه معمولی گردید. اعضای بتن آرمه که ترکیبی از فلز و بتن می باشند از جمله سازه‌های مرکبی هستند که در ساخت انواع ابنیه عمومیت دارند. و نمونه‌های بسیار زیادی در سراسر دنیا از جمله ایران از ستونهای بتنی مسلح(RC) وجود دارند. با بررسی گسیختگی های ستونهای(RC) در زلزله‌های گذشته و اخیر به یک نتیجه مهم از عدم شکل پذیری و مقاومت ناکافی ستونهای RC در مقابل بارهای زلزله می رسیم و با توجه به مقاومت و شکل پذیری بالا و ظرفیت جذب انرژی بالای ستونهای فلزی پرشده با بتن(CFT) در این پروژه به کار بردن ستونهای CFT به عنوان یکی از روشهای ارتقاء رفتار لرزه ای ستونهای RC پرداخته شده است.
در این کار تحقیقی با انجام یکسری آزمایشات آنالیزی با استفاده از نرم افزارAnsys5.4 به مطالعه برخی از پارامترهای موثر بر رفتار لرزه ای ستونهای CFT از جمله: نسبت عرض به ضخامت، نسبت لاغری، شکل مقطع تیوب، نسبت بار محوری، مقاومت فشاری و کششی مصالح بکار گرفته شده، طول بتن پرشده وجود و عدم وجود دیافراگم بالای بتن پرشده با استفاده از تحلیل استاتیکی غیرخطی و تحلیل سیکلی مورد بررسی قرارگرفته است و در نهایت نمودارهای هیسترزیس و نیرو- تغییرمکان این نوع از ستونها تحت بارهای جانبی رسم شده و رفتارهای لرزه ای آنها مورد مطالعه قرارگرفته است.