بررسی رفتار لرزه ای پلهای مورب دو دهانه بتنی/پورنداف حقی مهدی

امروزه به دلیل محدودیت روزافزون فضا وصرفه جوییهای اقتصادی برای جلوگیری ازطولانی ترشدن مسیر و افزایش ایمنی راه استفاده ازپلهای مورب اجتناب ناپذیر می باشد.موضوع مورب بودن پل باعث ایجاد رفتارمتفاوت و بعضا پیچیده در پل تحت اثرنیروهای وارد برآن خواهدشد و با توجه به بحث وقوع زلزله در دهه های اخیر که باب جدیدی را درطراحی سازه ها افتتاح نمود بحث عملکرد لرزه ای پلهای مورب برپیچیدگی رفتاری آنها افزوده است. دراین تحقیق ابتدا سابقه ای از وضعیت این پلها در زلزله های گذشته و تحقیقات قبلی انجام شده بر روی رفتار لرزه ای آنها ارائه می گردد که بهترین مقالات و بررسی ها در خصوص پلهای تک دهانه ساده با تیرهای فلزی بوده است که پیرو آن سعی گردید رفتار لرزه ای پلهای مورب دودهانه با تیرهای بتنی که فراوان ترین پلهای ایران می باشند و اثر پایه میانی نیز وارد مسئله می شود، به عنوان موضوع تحقیق انتخاب گردد.موضوع پلهای مورب در آیین نامه های طراحی لرزه ای پلهای دنیا بررسی و تشریح شده است وپس از آن یک دسته بندی از عواملی که بر رفتار لرزه ای پلهای مورب مؤثرند ارائه می گردد که از این عوامل تأثیر سه عامل اصلی صزاویه تورب ،صطول دهانه وصیکسرگی دال درمحل درزانبساط میانی تابلیه در پلهای بتنی مورب بتنی دودهانه تحقیق شده است.عامل سوم به سبب گستردگی کاربرد آن در پلهای ایران تحت اثر بارهای بهره برداری و نقش مؤثرآن دررفتار لرزه ای پلها افزوده گردید. کار بررسی و مطالعه در قالب سه پارامتر اصلی و به تفصیل انجام شده است که عبارتند از: مشخصات دینامیکی سازه، نیروها و ،جابجایی های سازه که تمامی پارامترها در زیرمجموعه این پارامترها قرار داده شده اند. با انتخاب پلهای دهانه ‎۲۰ و ‎۳۰ متری بتنی با سیستم تابلیه تیر و دال و با زوایای تور ب صفر تا ‎۶۰ درجه با رشد ‎۱۵ درجه، با مدلسازی سه بعدی و دقیق وانجام آنالیز دینامیکی و با توجه خاص به کاربردی بودن کار در تمام مراحل، نتایج به تفصیل مورد بررسی پارامتریک قرار گرفتند که بطورخلاصه می توان بیان نمود عامل زاویه تورب باعث افزایش پریوهای عرضی سازه، تغییر در راستای اعمال برش کلی بر سازه، تغییر نیروهای داخلی ستونهای پایه میانی، افزایش پیچش پل و تغییر در مقدار و نحوه توزیع تغییر مکانهای تابلیه می گردد. یکسرگی دال به عنوان عاملی مؤثر و مهم در رفتار لرزه ای پلها سبب کاهش پریودهای عرضی و افزایش برش پایه متناظر، تغییر عمده در توزیع نیروهای راستای عرضی بین تکیه گاهها، کاهش نیروهای پایه های میانی، کاهش پیچش پل و کاهش جابجایی های عرضی آن می گردد و افزایش طول دهانه پل باعث افزایش پاسخهای با رفتار مشابه و قابل پیش بینی در سازه می گردد.