بررسی رفتار مقاطع RBS در برابر بارهای لرزه ای/آریایی رضا

در این پایان‌نامه ابتدا با انطباق مدل موضعی کامپیوتری با مدل واقعی ساخته شده توسط پوپوف یک نمودار قابل اطمینان از رفتار فولاد بدست آمده و سپس با انجام مدلسازی کلی در طراحی قابها رفتار اندازه‌های مختلف در فواصل مختلف مقاطع لاغر شده تیر بررسی گردید. بدین معنی که با شکل گیری مفاصل پلاستیک در تیرها و ستونهای قابهای مختلف RBSدار، مشخص شد که قابهای RBS دار دارای مقاومت بهتری نسبت به قابهای بدون RBS هستند و طبقه نرم در آنها دیرتر بوجود می آید. همچنین نشان داده شد که برخی از انواع قابهای RBS دار نسبت به انواع دیگر مقاوم ترند. پارامتر دیگر مورد بررسی، خسارت بوجود آمده در قابها بود که مشخص شد در قابهای RBSدار، تعداد مفاصل پلاستیک ایجاد شده در ستونها نسبت به قابهای بدون RBS تا نسبت تغییرمکان جانبی۲/۵ درصدی بطرز قابل توجهی کمتر است و به عبارت دیگر قابهای RBSدار تا محدوده تغییرمکان جانبی ذکر شده نسبت به قابهای بدون RBS به مراتب خسارت کمتری می بینند. همچنین نشان داده شده که برخی از انواع قابهای RBSدار نسبت به انواع دیگر کمتر خسارت می بینند.
سومین پارامتر مهم قابل بررسی از روی تعداد مفاصل پلاستیک ایجاد شده در قاب، شکل پذیری قابهاست. هر چقدر تعداد مفاصل پلاستیک ایجاد شده در تیرها بیشتر باشند، نشان دهنده آن است که آن قاب رفتار شکل پذیرتری دارد. در بررسی های انجام شده دیده شد که قابهای RBSدار بطرز چشمگیری شکل پذیرتر از قابهای بدون RBS است. به علاوه طرز شکل گیری مفاصل پلاستیک در تیرهای قابهای RBSدار نشان می دهد که تا نسبت تغییرمکان جانبی ۲/۵ درصدی، مفاصل پلاستیک در تیرها در انتهای تیر به ستون بوجود نیامده و فقط در انته‌های RBSها بوجود می ایند و این موضوع از این جهت که بواسطه ایجاد تنش کمتر در قسمت انتهائی تیر، اتصال سالمتر می ماند بسیار حائز اهمیت است. در این قسمت نیز شکل پذیرتر بودن برخی از انواع قابهای RBSدار نسبت به سایر انواع قابهای RBS دار نشان داده شده است. از RBS نه تنها در طراحی قابها استفاده می شود بلکه حتی درمورد قابهای ساخته شده نیز می توان برای بهبود رفتار قاب تحت اثر بارهای جانبی از جمله زلزله از RBS استفاده کرد.
برای نشان دادن این مطلب، دو قاب مشابه یکی با RBS و دیگری بدون RBS تحت آنالیز دینامیکی قرارگرفتند و عملکرد بهتر قاب RBSدار مورد توجه قرارگرفت. همچنین آنالیز دینامیکی در مورد قابهائی که یکی برای حالت با RBS و دیگری برای حالت بدون RBS طراحی شده بودند انجام شد و مشخص شد که قابی که برای حالت با RBS طراحی شده است با وجود اینکه المانهای با ابعاد و مقاطع کوچکتری دارد ولی در مقایسه با قابی که برای حالت بدون RBS طراحی شده است رفتار مناسبتری دارد.