بررسی روش جدید طراحی سازه‌های نامتقارن/سید علوی سید محمود

علیرغم تحقیقات فراوان بویژه دردوره دهه اخیر هنوز محققان در مورد یک روش طراحی شکل پذیر برای سازه‌های نامتقارن که دقت وسادگی یک روش طراحی عمومی را داشته باشد به توافق نظر نرسیده اند. روشهای طراحی موجود بر فرض رفتار الاستیک سازه‌ها استوار می باشند و سعی می کنند که رفتار سازه‌ها را در مرحله نهایی پیش‌بینی کنند. روش طراحی جدیدی که در این پروژه مورد بررسی قرارگرفته مبتنی بر دو رفتار متفاوت سازه در مرحل الاستیک و پلاستیک می باشد و هر یک را به طور جداگانه مورد بررسی و تحلیل قرار می دهد. در پروژه حاضر رفتار استاتیکی و دینامیکی چهارپلان با سختی پیچشی متفاوت برای قابهای یک طبقه و چهار طبقه مورد بررسی قرارگرفته است. پارامتر مهار شدگی تعریف شده و برای پلان های مختلف مورد محاسبه قرارگرفته است. یک پلان مهار نشده پیچشی و سه پلان مهار شده پیچشی با مهار شدگی های متفاوت مورد تحلیل قرارگرفته اند. تغییرمکانهای در سمت پلان(دیوارهای دو انتهای پلان) وداکتلیتی های محقق شده دو سوی پلان مورد بررسی قرارگرفته است. همچنین در تحلیلهای دینامیکی از شتاب نگاشتهای ناقان و طبس و منجیل که به مقداری یکسان ومناسب نرمالایز شده بودند استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که سازه‌های مهارشده پیچشی در تحقق اهداف طراحی بسیار موفق بوده و رفتارمتفاوت تری را نسبت به سازه‌های مهار نشده پیچشی دارند و این رفتار با افزایش پارامتر مهارشدگی بهبود می یابد. همچنین با افزایش پارامتر مهار شدگی رفتار دینامیکی و استاتیکی بر یکدیگر بهتر منطبق می شوند.