بررسی ضریب اطمینان لرزه ای در برابر لغزش در سدهای خاکی متشکل از هسته ای از جنس مخلوط با ملحوظ نمودن تأثیر تغییرات فشار آب منفذی/جلالی نجمه

سدهای خاکی به لحاظ مزایای آنها از جمله استفاده از مصالح طبیعی موجود، روش اجرای نسبتاً ساده و هزینه ساخت کمتر، همواره مورد توجه بسیار بوده اند. معمول ترین نوع سدهای خاکی، سدهای با هسته رسی آب بند می باشد. اما بعضاً وجود برخی مشکلات در اجرای اینگونه سدها سبب گردید که انواع دیگری از عناصر آب بند در هسته سدهای خاکی مانند مصالح مخلوط چسبنده مورد توجه قرارگیرند. در اینجا لازم است از بزرگترین پروژه عمرانی سالهای اخیر کشور از جهات عملیات خاکی یعنی پروژه سد مخزنی کرخه بدلیل استفاده از مصالح مخلوط در هسته رسی آن نام برده شود. نتایج آزمایشهای سه محوری تناوبی(جعفری و شفیعی، ۱۹۹۸، ۲۰۰۴) بر روی مصالح مخلوط نشان داد که فشار آب منفذی بیشتری در بارگذاریهای تناوبی در مصالح مخلوط نسبت به رس خالص ایجاد می گردد که این امر به رسیدن سریعتر تنش موثر در مصالح مخلوط به حد مقاومت نهایی منجر می شود. نکته مهمی که از ارزیابی نتایج این آزمایشات به دست می آید لزوم بررسی دقیقتر رفتار سد تشکیل شده از هسته رس مخلوط د ربرابر نیرو ها یلرزه ای و کنترل تغییر شکل ها و پایداری آن در مقابل زلله می باشد، چرا که افزایش فشار آب حفره ای در بارگذاری های دینامیکی و متعاقباض کاه شمقاومت مصالح از عوامل خطر انداز پایداری سدهای خاکی محسوب می گردد. دراین پایان نامه برای بررسی دقیق تر نتایج به دست آمده از تحقیقات آزمایشگاهی ذکر شده بر روی رفتار رسهای مخلوط مدل سازی عددی رفتار سدهای خاکی متشکل از رس مخلوط و در نهایت بررسی تأثیر فشار آب حفره‌ای بر پایداری لرزه‌ای آنها انجام گرفته است. بدین منظور سد کرخه جهت بررسی تأثیر فشار آب حفره‌ای (تولید شده در حین بارگذاری لرزه‌ای ) بر ضریب اطمینان در برابر لغزش مدل سازی شده است. برای مدل‌سازی‌های انجام شد از نرم‌افزار Flac2d (بدلیل امکان آنالیز غیر کوپله برای مدل کردن صحیح تولید فشار آب حفره ای اضافی در بارگذاری زلزله) استفاده شده است.