بررسی عملکرد سازه های فولادی در زلزله بم و ارزیابی تحلیلی چند نمونه سازه موجود/حسن زاده مسعود

مکانیزم خرابی و آسیب های مشاهده شده در ساختمان هایی که زلزله را تجربه کرده اند نکات ارزشمندی برای مهندسین و طراحان به همراه آورده و منجر به تغییر و تحول در آیین نامه های طراحی گردیده است. در این تحقیق تعدادی از ساختمان های آسیب دیده در زلزله بم مورد مطالعه قرارگرفته است. ساختمان های مورد بررسی دارای سیستم های مهاربندی در دو جهت مهاربندی دریک جهت و میانقاب در جهت دیگر و میانقاب د رهر دو جهت بوده اند. روش تحلیل نیز دینامیکی غیرخطی د رنظرگفته شده است. منحنی¬های رفتار غیرخطی ستون ها، مهاربندها و میانقاب ها با استفاده از ضوابط دستورالعمل ۳۵۶-Fema تعیین شده استو برای رفتار غیرخطی تیرهای خورجینی از نتایج آزمایشگاهی استافده شده است. پس از اعمال شتابنگاشت زلزله بم در سه جهت آسیب های ایجاد شده در مدل تحلیلی با سازه آسیب دیده مقایسه شده است. ملاک مقایسه بسته به وضعیت ساختمان حالت آستانه فروریزش و ایمنی جانی بوده است. با توجه به نسبت آسیب ها درمدل تحلیلی و سازه آسیب دیده و موقعیت آنها و درنظرگرفتن اهمیت هریک از اجزای سازه ای در حفظ پایداری ساختمان ضریبی به نام ضریب تطبیق پذیری معرفی شده است. نتایج تحلیل حاکی از تطابق خوب رفتار کلی ساختمان ها همچون پدیده طبقه نرم دارد. ستون های ساختمان که نقش اصلی را در حفظ پایداری ساختمان بر عهده دارند نیز تطابق خوبی با سازه آسیب دیده دارد. راستای بیشترین خرابی ها در مدل تحصیلی با ساختمان های آسیب دیده مطابقت دارد. تغییرمکان های ماندگار طبقات در مدل های تحلیلی کمتر از ساختمان های آسیب دیده بوده و در حدود %‎۳۰ می باشد.