بررسی فروریزش پیشرونده لرزه ای در ساختمانهای قاب خمشی با شکل پذیری کم بتن مسلح نامتقارن در پلان/کریمیان سمیه

یکی از مباحث مهم در سیستمهای سازه‌ای بررسی حاشیه ایمنی در ساختمانهای متقارن و نامتقارن بتن مسلح در برابر فروریزش پیشرونده ناشی از زلزله است. در این رساله، مدلسازی چگونگی پیشرفت و گسترش آسیب در المانهای سازه‌ای، یکی پس از دیگری، در ساختمانهای قاب خمشی بتن مسلح تحت زلزله انجام یافته و تاثیر میزان نامتقارنی در پلان ساختمانها در نحوه گسترش و پیشرفت خرابی در ساختمانهای قاب خمشی بررسی شده است. بدین منظور فروریزش پیشرونده در ساختمانهای کوتاه مرتبه و بلند مرتبه ۳، ۶، ۹ و ۱۲ طبقه متقارن و نامتقارن بتن مسلح با قاب خمشی معمولی و خروج از مرکزیتهای جرمی یک طرفه مختلف ۵، ۱۵ و ۲۵ درصد در پلان طبقات تحت زلزله با استفاده از نرم افزار OPENSEES مطالعه شده است. بدین نحو که فروریزش پیشرونده، توزیع و گسترش گسیختگی از اولین عضو سازه تا گسیختگی بخش بزرگی از ساختمانهای مذکور با مقایسه و ارزیابی نتایج بدست آمده از تحلیلهای تاریخچه زمانی تحت شتابنگاشتهای دو مولفهای پیشنهاد شده دستورالعمل FEMA_P695 بررسی میشود. ارزیابی نتایج که شامل بررسی آماری تعداد مفاصل گسیخته شده، توزیع گسیختگی، جابجایی نسبی طبقات و انرژی جذب شده توسط ساختمانهای متقارن و نامتقارن است نشان می‌دهد که بررسی جابجایی نسبی طبقات معیار مناسبی جهت تخمین فروریزش پیشرونده در ساختمانهای متقارن و نامتقارن است. الگوهای رفتاری توزیع گسیختگی در ساختمانهای کوتاه مرتبه و بلند مرتبه، جهت پیش‌بینی مسیر تخریب پیشرونده لرزه‌ای در سازه‌های متقارن و نامتقارن ارائه شده و همچنین شاخصهای گسیختگی جهت تخمین رابطه میزان نامنظمی در پلان با تغییر پتانسیل پیشرونده بودن خرابی جهت تخمین حاشیه ایمنی در ساختمانهای نامتقارن نسبت به ساختمانهای متقارن کوتاه مرتبه و بلند مرتبه ارائه گردیده است. این مطالعه می‌تواند ملاکی جهت مطالعات در خصوص ارائه راهکارهای کاربردی آئین‌نامه‌ای جهت مقاومت در برابر خرابی پیشرونده مورد استفاده قرار گیرد. بدین ترتیب می‌توان میزان خسارت در سازه های متقارن و نامتقارن را کنترل نمود.