بررسی فلسفه طرح ظرفیت و مقایسه آن با آیین نامه ACI از دو دیدگاه رفتار سازه در برابر زلزله و اقتصاد / عرب زاده فرهاد

توسعه مراحل کاربرد فلسفه طرح ظرفیت برروی سازه‌ها شکل پذیر تحت اثر زلزله‌های بزرگ، همگام با استقبال روزافزون آئین نامه‌های کشورهای مختلف همچون کمیته اروپایی بتن و استاندارد ملی طرح سازه‌های بتن مسلح کانادا سبب گردیده که موضوع این پایان‌نامه به بررسی این فلسفه از جنبه‌های گوناگون اختصاص یابد. در این پایان‌نامه سعی برآن است تا فلسفه طرح ظرفیت از دیدگاههای اقتصادی و میزان خسارت وارده به سازه ناشی از زلزله با روش آئین نامه ACI که در ایران بسیار رایج است مقایسه گردد. به همین منظور یک قاب خمشی دو بعدی بتن مسلح به عنوان قاب مبنا انتخاب شده و سپس با تغییر در هندسه سازه (ارتفاع و دهانه) سعی گردیده است تا طیف وسیعی از قابهای خمشی تحت پوشش این بررسی قرارگیرد. به منظور انجام مقایسه افتصادی، پس از تحلیل و طراحی قابهای انتخاب شده میزان آرماتور مصرفی طولی و عرضی به تفکیک باری تیرها و ستونها محاسبه شده است. سپس با بهره گیری از نتایج تحلیلهای استاتیکی غیر خطی و دینامیکی ابتدا رفتار قابهای مورد مطالعه مورد بررسی قرارگرفته و سپس ضمن شناسایی نقاط ضعف این قابها تحت اثر زلزله‌های مختلف شاخص خسارت قابهای مورد مطالعه بدست آمده است.