بررسی لرزه ای یک ساختمان بلند مرتبه بتنی در شرایط ایران/هاشم منیری امیرسپهر

رساله حاضر به بررسی و رفتار لرزه ای ساختمانهای بلند بتن آرمه با سیستم لوله ای می پردازد که در این میان پارامترهایی از قبیل تأثیر P-Δ ، پیچش و اثر میانقابها نیز بررفتار آنها مطالعه می شود. همچنین برای تعیین میزان ضریب کاهندگی در اثر شکل پذیری، رفتار سازه در حالت غیر ارتجاعی نیزبررسی گردیده است. رساله مذکور مشتمل بر چهارفصل می باشد که فصل اول به تاریخجه سازه‌های بلند ، فصل دوم دررابطه با سیستمهای سازه ای متفاوت برای ساختمانهای بلند و فصل سوم به بررسی اقتصادی سیستمهای سازه ای مذکور می پردازد. فصل چهارم نیز به بررسی موردی یک ساختمان ۶۰ طبقه با سیستم لوله می پردازد. از نتایج حاصله چنین بر می آید که تحلیل استاتیکی آئین نامه ۲۸۰۰ در قیاس با تحلیل طیفی، بسیار بوده و لذا تأکید بر انجامتحلیل دینامیکی ضرورت لازمه را می یابد. همچنین علی رغم تأثیر محافظه کارانه میانقابها برساختمانهای بتنی کوتاه مرتبه، پانلهای پرکننده تأثیر چندانی برروی ساختمانهای بلند مرتبه بتنی (لااقل بر این سازه خاص) نداشته و نهایت اینکه تغییرات ضریب نیز تأثیرات قابل توجهی بر پاسخ ساختمان نمی گذارد.