بررسی و طبقه بندی خسارات وارده بر ساختمانها و میزان مرگ و میر در شهر بم و رابطه آن با شدت زمین لرزه/خان زاده خسرو

اهیمت رابطه خرابی و شدت زمین لرزه از آن جهت که انسان همواره در تلاش است تا با شناخت از این پدیده طبیعی به مقابله با اثرات سوء ناشی از آن بپردازد بسیار قابل توجه است. امروزه با پیشرفت سریع علم و تکنولوژی، راههای مختلفی جهت کاهش خسارات مالی و تلفات انسانی ناشی از این پدیده مخرب ارائه شده و در این راستا خصوصا در طراحی ساختمان ها و تأسیسات پیشرفت های شگرفی رخ داده است. مفهوم شدت می تواند به عنوان یک طبقه بندی از لرزش های زمین بر پایه اثرات مشاهده شده در منطقه زلزله زده و یا به عنوان یک دسته بندی از قدرت لرزش در هر مکان هنگام یک زلزله با توجه به اثرات مشاهده شده تعریف گردد. در این پژوهش با توجه به اهمیت شدت و رابطه آن با خرابی ابتدا به اهمیت برآورد خسارت و تعاریفی از آن پرداخته و تاریخچه ای از آسیب پذیری بیان گردیده است. سپس به طور کلی شدت زمین لرزه و به تبع آن مقیاس شدت و انواع آن توضیح داده شده است. مقیاس اروپایی ۹۸-EMS آخرین مقایس به روز درآمده و اصلاح شده شت MKS و ۹۸-EMS برای ایجاد وضوح بیشتر و تاطبق با روشهای جدید ساخت بوده و دارای ‎۱۲ درجه می باشد که در این پژوهش پس از تشریح کامل مورد استفاده قرارگرفته است. این پژوهش بر روی اطلاعات حاصل از خرابی های ناشی از زمین لرزه ‎۱۳۸۲ بم انجام گرفته است. بنابراین ضمن بررسی زمین لرزه ‎۱۳۸۲ بم و تشریح مشخصات لرزه زمین ساختی شهر بم توضیحاتی در خصوص روش برآورد خسارت داده شده است. در این پایان نامه در مجموع از ‎۲۲۷۸ داده از خرابیهای شهر بم که حاصل بررسی ‎۴ گروه می باشد به منظور تشکیل پایگاه داده استفاده شده است که پس از تجزیه و تحلیل و بررسی موضوع مورد بحث و پردازش مجدد از ‎۱۴۹۶ داده در این بررسی استفاده گردیده است. با توجه به اهمیت نوع ساختمانها، ساختمانهای گستره مورد مطالعه را طبقه بندی نموده و از این طبقه بندی در پردازش داده ها به منظور بررسی دقیقتر خرابی های حاصل از زمینلرزه در شهر بم و ایجاد رابطه شدت و خرابی مورد استفاده قرارگرفته است. با توجه به پراکندگی ساختمانهای آسیب دیده و همچنین نوع خرابی های حاصل، گستره مورد مطالعه به هفت قسمت تقسیم گردیده است. سپس شدت را برای پهنه های مورد نظر تعیین نموده و از آن در تعیین روابط بین شدت و خرابی و همچنین شدت و میزان مرگ و میر(برای ساختمانهای مهندسی ساز و غیرمهندسی ساز) استفاده شده است. از مهمترین نتایج بدست آمده می توان به دست بالا بودن محاسبات جایکا برای آسیب پذیری تهران اشاره نمود.