بررسی پاسخ زانویی های ۴۵ درجه و ۹۰ درجه با در نظرگرفتن شرایط انتهایی مختلف/ترکی علیرضا

زانویی ها اجزایی هستند که استفاده فراوانی در سیستمهای لوله ای دارند. این اجزاء تحت بارهای مختلف وارد به سیستم لوله ای مانند زلزله می توانند در محدوده پلاستیک تغییرشکلهای بزرگ دهند یا ممکن است به طور جزیی یا کامل خراب شوند. از این رو باید پاسخ دقیق زانویی ها در سیستمهای لوله ای تعیین شود. در این مجموعه تأثیر شرایط انتهایی بر پاسخ زانویی های ۹۰ و ۴۵ بررسی شده است. ابتدا تأثیر چند زلزله بر زانویی ها و آزمایشهایی که برای تعیین پاسخ زانویی انجام شده ارائه گردیده است. همچنین تئوری های مختلف برای تحلیل شکل پذیری و تحلیل خطی و غیر خطی زانویی ها بیان شده است. سپس به تحلیل زانویی ها با استفاده از نرم افزار کامپیوتری ANSYS 5.4 پرداخته شده است. برای تحلیل دو گروه زانویی ۹۰ و ۴۵ انتخاب و در هر گروه ۳ نوع زانویی با مشخصات هندسی متفاوت بررسی شده و دو نوع اتصال رایج در سیستمهای لوله ای یعنی اتصال جوشی و اتصال با فلنج در تحلیل بکار رفته است. برای مدل کردن شرایط مختلف تکیه گاهی از طولهای مختلف لوله مستقیم استفاده شده و زانویی ها تحت تأثیر لنگر در صفحه ولنگر خارج از صفحه زانویی تحلیل شده اند. پس از تحلیل نتایج هر بخش با یکدیگر مقایسه شده اند. به عنوان نتیجه کلی می توان گفت شرایط انتهایی نقش مهمی در پاسخ زانویی ها دارد و لازم است که زانویی در یک سیستم لوله ای با توجه به شرایط انتهایی واقعی آن تحلیل شود.