بررسی پیش بینی زلزله در منطقه زاگرس با استفاده از روش کالیفرنیا – نوادا/میبدیان مجید

در این رساله، کاربرد الگوریتم کالیفرنیا- نوادا، CN، برای بررسی امکان پیش‌بینی زمین‌لرزه‌ها در منطقه زاگرس، ناحیه‌ای با لرزه‌زمین‌ساخت پیچیده و فعالیت لرزه‌خیزی بالا، ارایه شده است. دلیل انتخاب الگوریتم CN، کارآیی بالای روش مذکور در استفاده از زمین‌لرزه‌های متوسط برای پیش‌بینی زمین‌لرزه‌های بزرگ است. همچنین آزمون‌های صورت گرفته در نقاط مختلف جهان نشان از کارآیی روش مذکور است. روش CN، به طور کامل تعریف شده و به طور گسترده برای پیش‌بینی با زمان متوسط و محدوده متوسط بر مبنای تحلیل کاتالوگ به طور دائم آزموده شده است. همچنین دلیل انتخاب منطقه زاگرس، لرزه‌خیزی بالا و کامل بودن کاتالوگ زمین‌لرزه‌ها برای زمین‌لرزه‌های مورد نیاز در روش CN است. برای به کاربردن این روش، کاتالوگ‌های محلی و جهانی موجود برای پهنه ایران تحلیل شده‌اند تا بدین وسیله مجموعه داده کامل و همگن در بازه سی‌ساله مورد نیاز برای کاربرد CN گردآوری شود. آزمون‌های مختلفی با توجه به تغییرات ورودی کاتالوگ‌ها، با فرض بزرگاهای کامل‌شدگی متفاوت، همچنین حدود آستانه متفاوت برای انتخاب بزرگای هدف انجام شده است. همچنین منطقه‌بندی‌های متفاوتی نیز با توجه به مدل لرزه‌زمین‌ساخت منطقه انجام شده است که نتایج منطقه بندی حاکی از آن است که الگوهای پیش‌نشانگر لرزه‌ای برای رویدادهای بزرگ به کل منطقه زاگرس وابسته است. بر این اساس، آزمایش روش CN با بزرگای بزرگتر مساوی ۲/‎۶ در منطقه زاگرس برای پیش‌بینی با زمان متوسط و در محدوده متوسط در حال انجام است. از سال ‎۲۰۱۲، نتایج پیش‌بینی روش CN، به صورت زمان واقعی با استفاده از داده‌های زمین‌لرزه با بزرگای بزرگتر یا مساوی ۰/‎۴ کاتالوگ پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله در حال انجام است و نتایج این آزمون در این رساله بررسی شده است. با استفاده از نسخه بهبود یافته کاتالوگ پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، تمامی ‎۶ زمین‌لرزه مورد بررسی (چه به صورت بازنگرانه، چه به صورت پیشرو و چه به صورت زمان واقعی) پیش‌بینی شده‌اند.