بررسی یک الگوریتم کنترل نیمه فعال برای سازه های جداشده جرمی/گیدفرسامان

مکانیزم خرابی و آسیب‌های مشاهده شده در ساختمان‌هایی که زلزله را تجربه کرده‌اند، نکات ارزشمندی برای مهندسین و طراحان به همراه آورده و منجر به تغییر و تحول در آیین‌نامه‌های طراحی گردیده است. در این تحقیق تعدادی از ساختمان‌های آسیب‌دیده در زلزله بم مورد مطالعه قرار گرفته است. ساختمان‌های مورد بررسی دارای سیستم‌های مهاربندی در دو جهت، مهاربندی در یک جهت و میانقاب در جهت دیگر و میانقاب در هر دو جهت بوده‌اند. روش تحلیل نیز دینامیکی غیرخطی در نظر گرفته شده است. منحنی‌های رفتار غیرخطی ستون‌ها، مهاربندها و میانقاب‌ها با استفاده از ضوابط دستورالعمل ۳۵۶-fema تعیین شده است و برای رفتار غیرخطی تیرهای خورجینی از نتایج آزمایشگاهی استفاده شده است. پس از اعمال شتابنگاشت زلزله بم در سه جهت، آسیب‌های ایجاد شده در مدل تحلیلی با سازه آسیب‌دیده مقایسه شده است. ملاک مقایسه بسته به وضعیت ساختمان حالت آستانه فروریزش و ایمنی جانی بوده است. با توجه به نسبت آسیب‌ها در مدل تحلیلی و سازه آسیب‌دیده و موقعیت آنها و در نظر گرفتن اهمیت هر یک از اجزای سازه‌ای در حفظ پایداری ساختمان، ضریبی به نام ضریب تطبیق‌پذیری معرفی شده است. نتایج تحلیل حاکی از تطابق خوب رفتار کلی ساختمان‌ها همچون پدیده طبقه نرم دارد. ستون‌های ساختمان که نقش اصلی را در حفظ پایداری ساختمان برعهده دارند نیز تطابق خوبی با سازه آسیب‌دیده دارد. راستای بیشترین خرابی‌ها در مدل تحلیلی با ساختمان‌های آسیب‌دیده مطابقت دارد. تغییرمکان‌های ماندگار طبقات در مدل‌های تحلیلی کمتر از ساختمان‌های آسیب‌دیده بوده و در حدود %‎۳۰ می‌باشد.