بررسی وابستگی زمانی و مکانی زمین لرزه به روش آمار وارون/به تاج منصور

در سال های اخیر، ویژگی های آماری زلزله ها، توجه پژوهشگران در شاخه های مختلف را به خود جلب کرده است. سری های زمانی و مکانی زلزله ها، بررسی لرزه نگاشت ها ترتیب و توالی زلزله ها جزو موضوعاتی است که خواص آماری آن ها مورد بررسی قرار می گیرد. سری های زمانی تصادفی بوسیله ی خواص آماری از جمله تابع توزیع، تابع همبستگی و… مشخص می شوند. در این پایان نامه به بررسی سری های زمانی و مکانی زلزله ها با روش آمار وارون می پردازیم. آمار وارون یک روش بر آمده از تلاطم است. آمار وارون پیشنهاد به معکوس کردن معادله تابع ساختار می دهد، و به جای در نظر گرفتن متوسط لحظه ای فاصله بین دو نقطه، مقدار اختلاف بین این دو نقطه می دهد. در روش آمار وارون از روش شناخته شدهصی دیگری به نام تقاطع سطح استفاده می شود. در روش تقاطع سطح ویژگی های مقیاسی مورد نیاز نیست و این مهمترین مزیت این روش برای تخمین زدن اطلاعات آماری سری ها است. این تحلیل همچنین بر روی داده های بُر خورده نیز انجام شده است. بر زدن داده ها همبستگی را از بین می برد. با مقایسه ی سری های زمانی و مکانی داده های اصلی و بر خورده، به تفاوت های مشخصی رسیدیم.