تحلیل خطر زمین لرزه در ایران (دوره بازگشت ‎۴۷۵ سال)/کریمی پری دری سپیده

پایان نامه حاضر با عنوان تحلیل خطر زمین لرزه در ایران و در محدوده عرض جغرافیایی ‎۲۵ تا ‎۴۰ و طول جغرافیایی ‎۴۴ تا ‎۶۴ در مساحتی در حدود ۶۴۸/۱۹۵/‎۱ کیلومتر مربع با هدف انجام مطالعات تحلیل خطر با عدم قطعیتی پایین تر از نتایج به دست آمده از پروژه های مشابه مد نظر قرار گرفته است. یکی از ابزارهای اصلی جهت انجام مطالعات تحلیل خطر در اختیار داشتن کاتالوگ همگن از زمین لرزه ها می باشد، در این راستا کاتالوگ زمین لرزه های ایران و مناطق همجوار با استفاده از اطلاعات کاتالوگ های معتبر داخلی و بین المللی بروز رسانی گردید و با بهره گیری از روش رگرسیون متعامد بین انواع مختلف بزرگا و بزرگای گشتاوری روابط تبدیلی تعریف شده و در نهایت کاتالوگ زمین لرزه های ایران با بزرگای یکسان ارائه گردیده است. یکی دیگر از دستاوردهای این تحقیق اصلاح ضرایب در روش معروف پنجره های زمانی و مکانی حذف رخدادهای وابسته با استفاده از داده های زمین لرزه های ایران و تست پواسونی بودن زمین لرزه های اصلی با استفاده از روش کلموگروف-اسمیرنوف است. توسعه نقشه ایالت های لرزه زمین ساخت و نقشه چشمه های لرزه زای ایران بخشی دیگر از این مطالعه را در بر می گیرد. در تهیه این نقشه ها از داده های کاتالوگ لرزه خیزی، توپوگرافی، تکتونیک فعال و همچنین شدت مغناطیسی و مشتق قائم مغناطیسی استفاده شده است. روندهای گسل های فعال و شدت مغناطیسی بیشترین نقش را در تعریف خطوط مرزی ایفا کردند. نقشه های جدید شامل ‎۲۷ ایالت لرزه زمین ساخت و دو مدل چشمه لرزه زای ناحیه ای و خطی می باشد. بخشی از این مطالعه همچنین به توسعه رابطه کاهندگی طیفی حوزه نزدیک می پردازد. این امر با کمک داده های جنبش نیرومند زمین مرتبط با حوزه نزدیک برای چهار نوع از شرایط خاک، انجام می گیرد. در نهایت پس از حذف رخدادهای وابسته، پارامترهای لرزه خیزی برای هر یک از ایالت های لرزه زمین ساخت و چشمه های لرزه زا محاسبه شد و با بهره گیری از کاتالوگ زمین لرزه های بروز رسانی شده و نقشه های چشمه های لرزه زا و پارامترهای لرزه خیزی مرتبط و با استفاده از روابط کاهندگی که بهترین تطابق را با داده های زمین لرزه های ایران دارند نقشه خطر زمین لرزه ایران در شرایط سنگ بستر در دوره بازگشت ‎۴۷۵ سال با روش احتمالی بروز رسانی شد. عدم قطعیت مربوط به هر مرحله از مطالعه با کمک درخت منطقی در محاسبه خطر لرزه ای وارد گردید.