تحلیل دینامیکی غیر خطی مبتنی بر بانک داده های شتاب نگاشتی سناریو زلزله m6.5/هاتفی اردکانی هادی

انتخاب شتابنگاشت، تعداد و پردازش آن بر قابلیت اعتماد پاسخ تحلیل‌های دینامیکی غیرخطی اثر گذار است. انتخاب بهینه شتابنگاشت به منظور کاهش هزینه زمانی به طوری که بتواند پاسخ‌هایی قابل اعتماد از یک سناریو قابل رخداد برای سازه را برآورد کند مورد نیاز جامعه مهندسی است. دراین پژوهش پس از بررسی روش‌های گوناگون پردازش سیگنال و انتخاب روش مناسب با کمترین مقدار پراکندگی در پاسخ‌های تحلیل‌های دینامیکی غیرخطی، شتابنگاشت‌های سناریو قابل رخداد برای زلزله‌های ایران معرفی شده است و شتابنگاشت‌های بهینه برای گروه‌های پریودی (بر اساس مود نخست سازه) بر پایه سناریو پیشنهادی، برای برآورد قابل اعتماد ظرفیت فروریزش سازه پیشنهاد شده است.