تحلیل شکنندگی لرزه ای تجهیزات غیر سازه ای بلوکی شکل و تاثیر جداسازی طبقه در آن/شهبازی ولی

در طراحی لرزه‌ای سازه ها بر اساس عملکرد، توجه به پایداری و ایمنی تجهیزات داخل آنها، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد؛ بویژه زمانی که هدف طراحی سازه‌ای باشد که عملکرد کلی آن، در سرویس‌دهی تجهیزات داخل آن خلاصه شود. در این نوع سازه‌ها توجه کافی به ایمنی و قابلیت اطمینان تجهیزات و اجزای غیر‌سازه‌ای موجود، به هنگام طراحی لرزه‌ای، ضروری می‌باشد. در نتیجه‌ی خسارات وارده بر اجزای ‌غیر‌سازه‌ای ساختمان‌ها و همچنین با توجه به سطح سرمایه‌گذاری انجام یافته بر روی آنها ( که در مقایسه با سطح سرمایه‌گذاری کل سیستم ساختمان از درصد بیشتری برخوردار می باشند)، در سالهای اخیر، توجه قابل ملاحظه‌ای بر این زمینه از موضوعات، جهت توسعه، گسترش و فهم بهتر رفتار لرزه‌ای اجزای غیرسازه‌ای و شناخت واقعی و تحقق گرایانه‌ای از آسیب‌پذیری لرزه‌ای و عملکرد این اجزاء و گسترش روش‌های حفاظتی مؤثر، اختصاص یافته است.
در این مطالعه، هدف آن است که آسیب پذیری لرزه‌ای تجهیزات غیرسازه‌ای بلوکی‌شکل در قالب تحلیل شکنندگی لرزه‌ای و رسم منحنی‌های شکنندگی لرزه‌ای برای آنها، صورت گرفته و بکارگیری جداسازی لرزه‌ای کف طبقات بعنوان سیستم کنترل پاسخ لرزه‌ای تجهیزات و تأثیر آن در میزان آسیب‌پذیری و شکنندگی لرزه‌ای آنها، مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد. بدین منظور، در این پایان‌نامه، به تحلیل پاسخ لرزه‌ای تجهیزات بلوکی‌شکل مهار نشده، در مقابل زلزله و رسم منحنی‌های شکنندگی برای آنها در سه حالت ۱- بلوک واقع بر سطح زمین، ۲- بلوک واقع بر سطح طبقات ساختمان و بدون جداسازی لرزه‌ای کف طبقه، ۳- بلوک واقع بر سطح طبقات ساختمان و با جداسازی کف طبقه پرداخته شده است. منحنی‌های شکنندگی لرزه‌ای برای هریک از حالات سه‌گانه‌ی بالا، جهت شناسایی و ارزیابی آسیب‌پذیری لرزه‌ای تجهیزات بلوکی‌شکل تحت اثر حرکت گهواره‌ای به هنگام زلزله، رسم شده‌اند. همچنین منحنی‌های شکنندگی لرزه‌ای در هر سه حالت برای بلوک‌هایی با نسبت ابعاد مختلف، تولید شده است.
جهت تحلیل شکنندگی لرزه‌ای بلوک‌ها و رسم منحنی‌های شکنندگی برای آنها، تعداد ۸۰ رکورد زمین‌لرزه، از بین رکوردهای اصلاح شده‌ی مربوط به زمین‌لرزه‌ای مختلف انتخاب شده است. برای تولید تعداد بیشتر رکوردهای زلزله، از روش شبیه‌سازی مونت-کارلو استفاده شده است. تحلیل پاسخ دورانی بلوک نشان داده است که پاسخ بلوک در حالتی که سطح زیر آن، جداسازی شده است، نسبت به حالت جدسازی نشده تا حد بالایی کاهش یافته است. منحنی‌های شکننگی رسم شده برای حالات مختلف، نشان داده است که آسیب‌پذیری انواع بلوک‌ها در حالت جداسازی شده، تا حدود زیادی کاهش یافته است. همچنین منحنی‌های شکنندگی بدست آمده در هر حالت از حالات سه‌گانه، نشان می‌دهد که بلوک‌هایی با نسبت ابعاد بیشتر، نسبت با بلوک‌هایی با نسبت ابعاد کمتر، ازاحتمال آسیب‌پذیری پایین‌تری برخوردار می‌باشند.