تحلیل عددی و آزمایشگاهی پیچش در سازه‌های بنایی جدا شده توسط پی لغزش ساده/امینایی چترودی عبدالرضا

سیستم پی لغزشی ساده جهت جداسازی سازه‌های بنائی برای کاهش خسارات ناشی از زمین‌لرزه مورد بررسی قرارگرفته است. پیچش یکی از گزینه‌های اصلی در پژوهش حاضر می باشد که عملکرد سازه برمبنای آن ارزیابی شده است. تحلیل های آزمایشگاهی و عددی در پژوهش انجام گرفته نشان داده است که سیستم پی لغزشی ساده همانند سایر سیستم های جداساز مقدار پاسخ شتاب سازه را کاهش می دهد. از سوی دیگر برخلاف اغلب سیستم های جداساز، سیستم پی لغزشی نسبت به محتوای فرکانس تحریک سازه حساس نمی باشد. موضوع بسیار مهم در طراحی این نوع از سازه‌های جداساز نوع ماده مصرفی در لایه جداساز و میزان تغییرمکان سازه برروی پی می باشد که در صورت زیاد بودن میزان نامنظمی سازه در پلان، پیچش ایجاد شده در سازه می تواند اجرای آن را غیر قابل توجیه سازد.