تحلیل مرتبه دوم قابهای فلزی با اتصالات نیمه صلب/لبادی مصطفی

در آنالیزهای معمول سازه ای غالباً اتصالات کاملاً مفصل فرض می شوند. اگرچه فرض اتصال کاملاً صلب و یا کاملاً مفصل مراحل آنالیز و طراحی را ساده می نماید اما اعتبار این فرضیات زماین که صلبیت اتصال مابین اتصال گیردار و مفصل قراردارد زیر سؤال می رود. تأثیر اتصال نیمه صلب در پاسخ سازه تغییر در توزیع ممان بین تیر و ستون می باشد. همچنین به علت کاهش سختی المان تیر و در نتیجه کاهش سختی کل سازه میزان تغییرمکان جانبی سازه افزایش یافته و متناسباً اثرات P-Δ در آنالیز قاب افزایش می یابد. رفتار اتصالات نیمه صلب معمولاً در محدوده بارگذاری غیر خطی می باشد لذا جهت در نظرگرفتن اثرات غیر خطی بودن اتصال بایستی یکی ازروشهای تکراری بکار گرفته شود.
در این رساله یک برنامه کامپیوتری(P-Δ ) قابهای فولادی نوشته شده است که در آن اتصالات تیر به ستون می تواند به صورت صلب کامل، نیمه صلب خطی که در آن لنگر بایک ضریب ثابت با دروان متناسب است و نهایتاً اتصال نیمه صلب غیر خطی که تغییرات لنگر- دوران به طور غیر خطی در آن تغریف می گردد مدل شد. چند مثال نمونه جهت مقایسه و نشان دادن صحت برنامه نوشته شده ارائه گردیده است این برنامه علاوه بر قابلیتهای فوق قادر به محاسبه بار انشعاب(Brifuraction) بوده و در آن به دلیل استفاده از روش و اینلو برای حل معادلات هم زمان محدویت آن در برابر تعداد درجات آزادی کل سازه ناچیز می باشد.