تشخیص الگوهای لرزه ای به منظور تعیین مناطق پرخطر لرزه ای به وسیله شبکه های عصبی مصنوعی خود سازمانده کوهونن/علامه زاده مصطفی

وضعیت لرزه زمین ساخت ایران نشان می دهد که موقعیت لرزه خیزی ایران بر وضعیت زمین شناسی و زمین ساختی آن کاملاً منطبق است. از دیدگاه زمین ساختی، ایران بر روی کمربند لرزه خیز آلپید قرار گرفته است. این کمربند از شرق پرتغال در سمت شرق شروع شده و با عبور از جنوب اروپا و ایران و جنوب شرق آسیا تا اقیانوس آرام، امتداد می یابد و بیش از ۹۵% زمین لرزه های جهان در این ناحیه خطی شکل اتفاق می افتند.
هدف از انجام این پژوهش ارائه روشهای نوین ریاضی جهت تشخیص الگوهای لرزه ای قبل از زمین لرزه های بزرگ (M>6) با تکنیک خوشه یابی به منظور شناسایی مناطق پرخطر لرزه ای در سرزمین ایران است. الگوهای لرزه ای مشاهده شده قبل از زمین لرزه های بزرگ موارد زیر است که توسط (Mogi, 1976) مطرح شده است.
۱- پیش لرزه های (Fore shocks)
۲- مکان های آرام لرزه ای (Preseismic quiescence)
۳- پیش نشانگرهای (Swarm)
۴- دنات های لرزه ای (Doughnut)
در این پژوهش برای شناسایی الگوهای لرزه ای از ویژگی تعمیم شبکه عصبی بهره جسته و سیستمی را برای کار در دنیای حقیقی که یک دنیای نا دقیق است طراحی می کنیم. از طرف دیگر چون کاتالوگهای زمین لرزه ها ممکن است ناقص و ناکافی باشد شبکه های عصبی می توانند رفتار خود را با توجه به محیط ورودیها و خروجیها به گونه ای تغییر دهند تا پاسخ مناسب طبیعت را آشکار نماید. از این روش در ناحیه البرز مرکزی برای تعیین و مکانهای پر خطر لرزه ای با دو روش شبکه عصبی و روش ‏ (۲۰۰۳‏Groshkov, et al., ‎‏) استفاده شده است بطوری که نتایج یکسانی را در برداشته است. در این پژوهش برای منطقه ‏بم، کپه داغ نیز این بررسی صورت گرفته است.‏