تعیین ساختار سرعتی جنوب شرق ایران بر اساس نوفه های محیطی لرزه نگاشت های باند پهن/موقری دهبنه رامین

هدف این مطالعه بررسی نوفه های محیطی ثبت شده در لرزه نگاشت های مربوط به هفت ایستگاه لرزه نگاری باند پهن در ناحیه ی جنوب شرق ایران و تهیه نقشه های توموگرافی دو بعدی سرعت گروه موج ریلی در این ناحیه است. با استفاده از تکنیک همبستگی متقاطع، تابع گرین امواج سطحی میدان های نوفه ی محیطی ثبت شده در یک سال برای هر مسیر جفت ایستگاهی استخراج گردیده است. باتوجه به دیگر مطالعات انجام شده، استفاده از مولفه ی قائم لرزه نگاشت ها منجر به استخراج امواج ریلی خواهد شد. پس از استخراج امواج سطحی، منحنی های پاشندگی برای همه ی مسیر های بین ایستگاهی با اعمال روش آنالیز زمان- فرکانس، برای مد اصلی موج ریلی محاسبه شده است. با توجه به محدودیت فواصل بین ایستگاهی، منحنی های پاشندگی تا پریود حدود ۳۰ ثانیه برای فواصل کوتاه تر و پریود حدود ۷۰ ثانیه برای بیشترین فواصل بین ایستگاهی محاسبه شده است. تفسیر کیفی این منحنی ها می تواند، لایه بندی زمین در مسیر دو ایستگاه متوالی را نشان دهد که نتایج به طور کلی نشان دهنده ی پایین بودن نسبی سرعت در این نواحی نسبت به مدل های مرجع جهانی است. در مرحله ی بعد توموگرافی لرزه ای دو بعدی با بهره گیری از روش ردیابی سریع امواج، بر اساس منحنی های پاشندگی بدست آمده از مراحل قبل انجام شده است. با توجه به اینکه پهنای باند فرکانسی در تخمین سرعت گروه وابسته به تشخیص مد اصلی در شکل موج ها در فرکانس های مختلف است تعداد مسیر هایی که دارای زمان سیر مشخص باشند در پریود های مختلف متفاوت است. با توجه به کم بودن تعداد مسیرها، توموگرافی دو بعدی فقط برای سه پریود ۲۰ ، ۲۵ و ۳۰ ثانیه که در تمام مسیرها دارای زمان سیر مشخص بوده اند محاسبه شده است و نتایج بدست آمده با دیگر مطالعات انجام شده در منطقه مقایسه شده است. با وجود بکارگیری تمام مسیر ها، علی رغم در اختیار داشتن تعداد محدود مسیر های دو ایستگاهی امکان برآورد نقشه های سرعت با قدرت تفکیک قابل قبول در منطقه ی مورد نظر فراهم شده است