تعیین ضخامت پوسته در منطقه زاگرس شرقی با استفاده از تحلیل توایع گیرنده و پاشندگی امواج سطحی/حسن پورصدقی محمد

در این رساله ضخامت پوسته در منطقه زاگرس شرقی، به عبارتی دیگر بخش انتهایی زاگرس و غرب سیستم گسلی زندان – میناب – پالامی که در اصل بیشتر تغییر شکلهای مربوط به زون انتقالی بین فرورانش مکران و زاگرس را شامل می باشد مورد مطالعه قرار گرفته است.
در این مطالعه از داده های ۲۴۸ زلزله دور لرز در فواصل ۳۵ تا ۹۵ درجه ثبت شده در ۳۲ ایستگاه لرزه¬نگاری باند کوتاه شبکه موقت نصب شده در منطقه شمال بندر عباس از تاریخ ۲۰۰۶/۳/۱ تا ۲۰۰۶/۶/۱۴ و همچنین از ۴۷۳ زلزله دور لرز ثبت شده در ایستگاه دائمی BNDS از تاریخ ۲۰۰۴/۶/۲۵ تا ۲۰۱۰/۳/۳۰ استفاده گردید. برای تعیین ساختار پوسته در این منطقه از فاز تبدیلی Ps زمین لرزه های دور لرز استفاده شد و پس از محاسبه توابع گیرنده در حوزه زمان به روش تکرار لیگوریا و آمون (۱۹۹۹)، ضخامت پوسته در زیر هر ایستگاه با دو روش مهاجرت توابع گیرنده و وارون سازی همزمان توابع گیرنده و منحنیهای پاشندگی سرعت گروه امواج سطحی، تعیین گردیده و علاوه بر آن تغییرات مشاهده شده با داده های آنومالی بوگه منطقه و نیز باقی مانده نسبی زمانهای رسید موج P امواج دور لرز مقایسه و تحلیل بعمل آمد.
در منطقه مورد مطالعه ما متوسط ضخامت پوسته ۴۵ کیلومتر و شواهدی از ضخیم شدگی پوسته در مجاورت زون برخوردی دیده نشد که می تواند ناشی از موقعیت گذر برخورد زاگرس به فرورانش مکران در این ناحیه باشد. در بخشهای مرکزی پروفیل یعنی بین گسل زاگرس مرتفع یا HZF و گسل تراست اصلی زاگرس یا MZRF، پوسته در حدود ۱±۵ کیلومتر نازکتر از بخشهای دیگر است. این کاهش ضخامت پوسته میتواند ناشی از تغییرات ژئودینامیکی آن از قبیل تغییرات رژیم کششی و فشارشی در منطقه در طول زمان مختلف در پوسته باشد. تغییرات قابل مشاهده در ضخامت پوسته در بخشهای مختلف زون برخوردی زاگرس، می تواند نتیجه سرعتهای همگرائی متفاوت و یا تفاوت سازوکار تغییر شکل در آنها باشد.