تعیین ضریب رفتار ساختمانهای بتن آرمه دارای دیوار برشی و مقایسه آن با ضریب پیشنهادی آیین نامه‌های ۲۸۰۰ و UBC97/رضازاده حسین

سازه‌های بتن آرمه دارای دیوار برشی یکی از مناسب ترین سیستمهای مقاومت در برابر نیروهای جانبی می باشند. ضریب رفتار این سازه‌ها که برای لحاظ کردن میزان جذب انرژی و استهلاک آن در آیین نامه‌های زلزله مورد استفاده قراردارد، موضوع این پایان‌نامه است. از آنجا که ضریب رفتار به عواملی نظیر شکل پذیری و اضافه مقاومت بستگی دارد، سعی شده است تا برای سیستمهای بتن آرمه با تعداد طبقات مختلف این پارامترهای تعیین گردد.
در فصل دوم نحوره ارائه ضریب کاهش نیروهای زلزله در آیین نامه‌های زلزله و پارامترهای تعیین کننده این ضریب بررسی شده است. در فصل سوم، رفتار غیر خطی سازه‌های بتن آرمه و دیوارهای برشی بتن آرمه بررسی گردیده است. در فصل چهارم روشهای تبدیل طیف ارتجاعی به طیف غیر ارتجاعی که توسط محققین ارائه شده است، بحث می گردد.
در فصل پنجم پاسخ تحلیل استاتیکی غیر خطی مدلهای انتخابی ارائه شده است. در این فصل با استفاده ار روش PUSH OVER و برنامه آنالیز غیر خطی DRAIN 2DX مدلهایی تحلیل گردیده و از نتایج آن ضرایب شکل پذیری و اضافه مقاومت و ضربرفتار مدلها محاسبه شده است. براساس نتایج تحلیل استاتیکی غیر خطی مدلهای انتخابی، با افزایش تعداد طبقات، ضریب شکل پذیری سیستمهای قاب خمشی بتن آرمه از ۱ تا ۴ افزایش می یابد و ضریب شکل پذیری سیستمهای مرکب قاب خمشی و دیوار برشی از ۱ تا ۲ افزایش می یابد. با افزایش تعداد طبقات، اضافه مقاومت قابهای خمشی از ۸ تا ۲ کاهش می یابد و اضافه مقاومت سیستم مرکب از بیش از ۲۰ تا ۴ کاهش می یابد. با توجه به تغییرات ضرایب فوق برای تعداد طبقات و سیستمهای مختلف توصیه می گردد، برای سیستمهای سازه ای مختلف ضرایب شکل پذیری و اضافه مقاومت به طور مجزا تعیین گردد تا از حاصل ضرب آنها رفتار محاسبه شود.