تعیین پارامتر های چشمه و مدل لغزش زمین لرزه ۱۳۸۳ داهوئیه – زرند با وارون سازی داده های شتابنگاشتی حوزه نزدیک/روح الهی رحمت اله

هدف از این مطالعه بدست آوردن مدل نهایی توزیع زمانی و مکانی لغزش روی سطح گسل، تعداد و موقعیت اسپریتی‌‌های ناشی از شکست و تعیین سایر پارامترهای سینماتیکی چشمه زلزله ۴ اسفند ۱۳۸۳ (۲۲ فوریه ۲۰۰۵) داهوئیه-زرند با استفاده از روش وارون سازی در حوزه زمان و کاربرد شتابنگاشت‌های حوزه نزدیک می باشد. برای شبیه سازی جنبش نیرومند زمین در یک ناحیه خاص در محدوده حوزه نزدیک گسل، نیاز به شناخت دقیق‌تری از اثر چشمه زلزله است. در حوزه نزدیک گسل، چشمه زلزله را نمی توان به صورت یک چشمه نقطه‌ای فرض نمود بلکه فرایند لغزش از نظر زمانی و مکانی پیچیده بوده و برای بدست آوردن پارامترهای سینماتیکی بهینه چشمه ، نیاز به استفاده از روش وارون سازی بر مبنای لرزه نگاشت‌های حوزه¬ نزدیک ثبت شده می باشد. در این مطالعه از داده های شتابنگاری شش ایستگاه حوزه  نزدیک زرند، سد قدرونی، چترود، سد شیرین رود، دشت خاک و حورجند مربوط به زلزله ۱۳۸۳ داهوئیه-زرند برای بدست آوردن تاریخچه زمانی و مکانی لغزش در روی سطح گسل استفاده شده است. در این تحلیل از پنجره زمانی ۱۵ تا ۱۷ ثانیه ای که در بازه فرکانسی Hz 0/2-1 فیلتر شده برای وارون سازی شکل موجها استفاده شده است. عدم وجود زمان مطلق در روی شتابنگاشت های ثبت شده بوسیله محاسبه زمان های سیر امواج P و S از کانون زلزله تا ایستگاه گیرنده با استفاده از مدل ساختار سرعتی منطقه اصلاح گردید. با استفاده از آزمایش وارون سازی داده مصنوعی، ابعاد سلولی شبکه بندی گسل تعیین گردید. با انجام دهها فرایند وارون سازی، پارامترهای ابعاد گسل، امتداد، شیب، بردار لغزش، سرعت گسترش شکست و گشتاور لرزه ای کل آزاد شده چشمه زلزله ۱۳۸۳ داهوئیه-زرند جهت استفاده در مدل نهایی وارون سازی بهینه شده اند. شکل موجهای شتاب در ایستگاه های شتابنگار ی با استفاده از مدل نهایی گسل و پارامترهای چشمه به خوبی باز تولید شده که این امر بیانگر دقت و صحت مدل گسلش ارائه شده توسط روش وارون سازی می باشد. مدل لغزش وارون سازی شده نشان دهنده دو اسپریتی قابل توجه در دو سمت غرب و شرق نقطه کانونی با بیشینه لغزش ۲/۴ متر بوده و در عمق ۶ تا ۱۲ کیلومتری روی سطح گسل توزیع شده است. پالس های جهت پذیری مستقیم در ایستگاه های زرند و شیرین رود توسط دو اسپریتی موجود در غرب و شرق نقطه کانونی شکست به خوبی باز تولید شده اند و نشان دهنده اینست که شکستگی به صورت دوطرفه بوده است.