توسعه و بهبود سامانه ارسال و دریافت رقمی چشمه الکتریک پایدار به نوفه در شناسایی ساختارهای گسلی پنهان و عمیق/آزادی اصغر

یکی از راههای تعیین هندسه گسلها استفاده از روشهای ژئوفیزیکی می باشد. با تلفیق نتایج روشهای ژئوفیزیکی و اطلاعات لرزه زمین ساختی و زمین شناسی می توان توان لرزه زایی گسلها را مورد ارزیابی قرار داد. از میان روشهای ژئوفیزیکی، ژئوالکتریک نسبت به دیگر روشها ارزانتر و در عین حال دارای تنوع بیشتری در آرایش برداشت می باشد. هدف از این رساله توسعه و بهبود روش ژئوالکتریک جهت تعیین هندسه گسلها مخصوصا گسلهای پوشیده می باشد.
از نظر اجرایی این رساله شامل سه مرحله می باشد؛ مرحله اول ساخت و طراحی فرستنده و گیرنده جریان الکتریکی، مرحله دوم مطالعه نوفه های الکتریکی و روشهای پردازش و مرحله سوم استفاده از این تکنیک به صورت موردی بر روی سه گسل مهم در نقاط مختلف کشور و مقایسه و تلفیق این تکنیک با دیگر روشهای ژئوفیزیکی می باشد.
دستگاههای موجود در بازار مناسب این پژو هش نمی باشد. پس از بررسی های لازم و احتیاجات پژوهش سیستم مورد نیاز طراحی گردید و با سازندگان داخلی برای ساخت آنها اقدام گردید. سیستم مورد نیاز شامل دو بخش فرستنده پر قدرت جریان الکتریکی و گیرنده پتانسیل الکتریکی می باشد.
برای ساخت فرستنده دو سیستم خازنی با ولتاژ تقریبا ثابت و سیستم ترانسفورماتور ولتاژ متغیر طراحی گردید و پس از مراحل مختلف آزمایش در کارگاه و صحرا مورد استفاده قرار گرفت.
برای ساخت سیستم گیرنده دیتالاگرهای مختلف مورد آزمایش قرار گرفت و با افزودن مدارهای مورد نیاز تکمیل گردید. برداشت داده با دستگاه دیتالاگر و سیستم چند الکترودی کیفیت سیگنالهای برداشت شده افزایش داده شده است و امکان مطالعه عمق های بیشتر فراهم گردید.
جهت آشنایی با انواع نوفه های الکتریک در مناطق مختلف کشور مانند شهر تهران، بوشهر، مشهد و جزیره قشم نوفه ها الکتریکی برداشت و مورد پردازش قرار گرفته است. این نوفه به انواع مختلف دسته بندی گردیده و روشهای حذف و کاهش اثر آنها مورد بررسی قرار گرفته است.
این تکنیک بر روی سه گسل مهم کشور (کهریزک در جنوب تهران، توس در شمال مشهد و جیجان در جزیره قشم ) به صورت عملی مورد آزمایش قرار گرفت و به همراه این روش سایر روشهای ژئوفیزیکی مورد استفاده قرار گرفت و نتایج بدست آمده با هم مقایسه و تلفیق شدند.
نتایج حاصل از این رساله نشان می دهد که روش ژئوالکتریک با توجه به تنوع در آرایش و ارزانی آن می تواند مورد توجه ویژه قرار گیرد و کمک مهمی در تعیین هندسه گسلها مخصوصا گسلهای پوشیده در مناطق مسکونی باشد. هم چنین نتایج حاصل از این رساله می تواند کمک مهمی به اندازه گیری های ژئوالکتریکی در پیش بینی زلزله در مطالعات آتی به عنوان پیش نشانگرها دانست.