تولید شتابنگاشتهای منطبق با طیف طرح با استفاده از تبدیل موجک و بررسی تأثیر آنها بررفتار غیرخطی سازه های بتنی/طاهرپور ابوالفضل

ظهور افق های نوین طراحی ساز ه ها و استفاده روزافزون از آنالیز دینامیکی تاریخچه زمانی غیر خطی باعث شده تا استفاده از شتاب نگاشت های دارای طیف منطبق با یک طیف طرح خاص، امری ضروری به نظر برسد. تبدیل موجک یکی از ابزارها و روش های قدرتمندی است که جهت تولید شتاب نگاشت های مصنوعی منطبق بر طیف هدف مورد استفاده قرار می گیرد. در این تحقیق ابتدا بر اساس شرایط مشابه و بزرگای گشتاوری و فاصله از نزدیکترین سطح گسیختگی گسل متفاوت چهار مجموعه از شتاب نگاشت های حقیقی انتخاب شده است. بر روی کلیه اعضای این چهار مجموعه تبدیل موجک اعمال شده تا طیف پاسخ آنها منطبق با طیف طرح گردند. سپس این چهار مجموعه شتاب نگاشت مصنوعی تولید شده، جهت تحلیل تاریخچه زمانی غیر خطی یک سازه ۱۶ طبقه۲ دهانه بتنی که به روش نیرویی مبتنی بر استاندارد ۲۸۰۰ (ویرایش سوم) طراحی شده، مورد استفاده قرار گرفته است. پاسخ لرزه ای این سازه تحت اثر جداگانه هر مجموعه از شتاب نگاشت ها، بدست آمده و چگونگی و میزان تاثیر پارامتر های لرزه ای، مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفته است. بدین ترتیب اهمیت انتخاب شتاب نگاشت های واقعی جهت تولید شتاب نگاشت های مصنوعی و استفادۀ آنها در تحلیل های تاریخچه زمانی غیرخطی مورد تاکید قرار گرفته است. با توجه به اینکه در این پایان نامه تنها رفتار غیرخطی یک سازه بتنی خاص مورد مطالعه قرار گرفته و گام اول در جهت مطالعه این مقوله پراهمیت محسوب می شود، امید است در ضوابط آیین نامه های لرزه ای جایگاهی مبسوط تر به این مهم داده شود.