جدایش احتمالاتی خطر لرزه ای برای ساختگاه شهر بم/پورمحمد شاهوارمحمد

جدایش خطر توسط پارامترهای R , M اخیرا روش مرسومی برای ارزیابی خطر لرزه‌ای شده است. در این مقاله سعی شده است تا روش جدایش لرزه‌ای خطر بطور اجمالی معرفی شود، همچنین انجام آنالیز احتمالی خطر لرزه‌ای با توجه به اطلاعات لرزه خیزی و چشمه‌های لرزه‌زای واقع در محدوده ساختگاه شهر بم انجام گردیده است، برآورد خطر لرزه‌ای برای شتاب‌های مختلف طیفی بین ‎۱ هرتز تا ‎۱۰ هرتز و همچنین برای حداکثر شتاب پایه زمین انجام گردیده است. همچنین جدایش خطر لرزه‌ای برای سطوح خطر مختلف انجام شده است. نتایج بدست آمده از جدایش خطر لرزه‌ای می‌تواند بصورت زلزله‌های طرح برای سطحوح خطر مختلف و فرکانس‌های متفاوت بیان شود. این زمین لرزه ها می‌تواند بر مبنای یک گسل یا زون لرزه خیز پایه‌ریزی شود. همچنین می‌تواند براساس بعضی از پارامترهای شناخته شده مانند بزرگا، افت تنش، آزیموت، عمق و فاصله برآورد شود. در آنالیزهای کاربردی نیز می‌توان از این زمین لرزه‌ها استفاده کرد،. به عنوان مثال برای شبیه سازی و تولید تاریخچه زمانی نگاشت، بدست آوردن زمان موثر (Duration) برای آنالیز غیر خطی سازه‌ها می‌توان اشاره نمود.