مقایسه پاسخ سیستم های دیوار برشی فولادی و بادبند کمانش ناپذیر تحت بار انفجار/خوشنوا سیدمانی

پایداری سازه ها در برابر انفجار، یکی از مسائلی است که در سالهای اخیر مورد توجه محققان قرار گرفته است. فشارهای ناشی ‏از انفجار مواد منفجره سبب ایجاد تنشهایی می شود که بیش از قدرت تحمل سازه است. چون بارهایناشی از انفجار متنوع ‏هستند، برای کاهش اثرتخریبی آنها باید از روش های مختلف استفاده کرد. برخی از این روشها هنوز در حال توسعه هستند. ‏چون اثر مهم بارهای انفجار بر روی سازه بصورت جانبی است، جهتی که سازه در آن ضعیفتر است، لذا باید سیستم هایی برای ‏مقابله در مقابل این نیروها تعبیه گردد. دو سیستم سازه ای متداول و موثر برای مقاومت در مقابل بارهای جانبی دیوار برشی ‏فولادی و بادبند کمانش ناپذیر هستند که در سالهای اخیر کاربرد زیادی پیدا کرده اند. ‏در این تحقیق رفتار غیر خطی دو سیستم ذکر شده برای بارهای انفجاری بررسی و مناسبت آنها مقایسه شده است. برای ‏مواردی که بررسی شده است بادبند کمانش ناپذیر نه تنها اقتصادی تر بوده بلکه قابلیت جذب انرژی بیشتری داشته است. ‏