رفتار سازه روی پی لغزان با در نظر گیری اثر مولفه قائم و تغییرات ضریب اصطکاک/درویش زاده علی

در سالهای اخیر مبحث جداساز لرزه ای به طور خاص در طراحی لرزه ای ساختمان ها مورد توجه قرار گرفته است. هدف اصلی از این کار جداسازی سازه از زمین بجای استفاده از روشهای مرسوم مقاوم سازی می باشد. تجهیزاتی که در ایزوله کردن پایه ی ساختمان مورد استفاده قرار می گیرند دارای دو مشخصه ی مهم می باشند : – انعطاف پذیری افقی – قابلیت جذب انرژی در این تحقیق در ابتدا به معرفی انواع جداگر های لرزه ای خواهیم پرداخت و به طور خاص به بررسی پی لغزشی خالص و معادلات حاکم بر آن و همچنین تازه ترین تحقیقاتی در زمینه اثر مؤلفه قائم بر روی سازه دارای پی لغزشی پرداخته می شود. در انتها به کمک رابطه تازه ای که برای ضریب اصطکاک بدست امده که در آن ضریب اصطکاک تابعی از ارتعاش قائم، دامنه آن و سرعت لغزشی می باشد و با انطباق ارتعاش قائم و دامنه آن به حرکات قائم زمین به بررسی اثر ضریب اصطکاک متغیر و مؤلفه قائم زلزله بر روی پاسخ سازه دارای پی لغزشی خواهیم پرداخت. نتایج نشان می دهد در نظرگیری ضریب اصطکاک متغیر و همچنین اثر مؤلفه قائم زلزله به شدت می تواند بر روی لغزش و شتاب بلوک تأثیرگذار باشد. متغیر بودن ضریب اصطکاک در بیشتر موارد باعث افزایش لغزش می شود ولی شتاب وارد شده بر سازه را کاهش می دهد.