ارزیابی پایداری لرزه ای خاکریزهای خاک مسلح به روش آنالیز حدی مرز بالا/درگاهی مغانلو پیمان

وجود میانقاب مصالح بنایی در قاب های بتن مسلح در ساخت و ساز کشورمان امری رایج محسوب می شود چرا که از منظر عملی، میانقاب ها عملکردها و کارکردهای فراوانی همچون جداسازی فضاها، ایجاد عایق بندی صوتی و حرارتی و … دارند. میانقاب ها به طور معمول از قاب پیرامونی خود جدا نمی گردندو در بسیاری از موارد، دارای بازشوهای پنجره و درب می باشند. وجود بازشو، رفتار درون صفحه ای مجموعه قاب و میانقاب (قاب مرکزی) را نسبت به حالت میانقاب توپر تغییر می دهد. در زمینه رفتار قاب مرکب با میانقاب توپر، مطالعات متعددی در ادبیات فنی گزارش شده است . اما متاسفانه در مورد میانقاب های دارای بازشو، تحقیقات کمتری صورت گرفته است که هر کدام از تحقیقات صورت گرفته نیز دارای محدودیت ها و نواقص خاص خود می باشند. در این رساله، رفتار قاب های بتن مسلح دارای میانقاب مصالح بنایی بازشو با توجه به شرایط ساخت و ساز رایج در ایران، مورد بررسی قرار گرفته است. به این منظور، شش نمونه قاب بتن مسلح یک طبقه و یک دهانه طبق آئین نامه های رایج طراحی شده و با مقیاس یک دوم ساخته شده است. یک نمونه از این قاب ها به صورت بدون میانقاب و یک نمونه نیز با میانقاب آجری بدون بازشو به عنوان نمونه های شاهد، تحت بار درون صفحه ای مورد آزمایش قرار گرفته است. الگوی بارگذاری از نوع رفت و برگشتی و با دامنه افزایش یابنده است. سه قاب بتن مسلح دیگر نیز با میانقاب مصالح بنایی دارای بازشوی مرکزی درب ساخته شده و مورد آزمایش قرار گرفته است. تلاش شده است تا حداکثر مقدار ممکن، شرایط مدل سازی با مقیاس یک دوم در طراحی آزمایش ها رعایت گردد. تا جایی که برای تهیه آجرهای مقیاس شده، به جای بریدن آجرهای تمام مقیاس، آجرهای با مقیاس یک دوم با استفاده از قالب های کوچک، قالب گیری شده و به همان روش آجرهای معمولی ساخته شده اند. پارامتر مورد مطالعه در این تحقیق ، شکل و ابعاد بازشو می باشد. با توجه به محدود بودن تعداد آزمایش ها، به منظور تعمیم نتایج آزمایش های انجام شده به سایر حالات، مدل های آزمایش شده به صورت عددی به روش اجزا محدود ساخته شده با استفاده از نتایج آزمایش ها کالیبره شده و برای شناخت بهتر رفتار درون صفحه ای قاب های مرکب مورد استفاده قرار گرفته است. به منظور ارائه روشی ساده و قابل کاربرد در دفاتر مهندسی برای مدل سازی رفتار قاب های مرکب دارای بازشو، دو درشت – مدل مدل ساده با استفاده از نتایج آزمایش ها و همچنین نتایج ریز- مدل سازی پیشنهاد شده است. نقاط قوت و ضعف مدل های ارائه شده مورد بحث قرار گرفته و کارایی آن ها در شبیه سازی رفتار درون صفحه ای قاب های بتن مسلح میان پر نشان داده شده است.