لرزه زمین ساخت البرز مرکزی(ایران) بر اساس وارون سازی تانسور داده های محلی و ناحیه ای/دشتی فرزانه