تاثیر دسته بندی اعضا به اصلی و غیر اصلی در تعیین ظرفیت خرابی ساختمان های نامتقارن قاب خمشی/دوست محمدی بویینی منا