ارائه یک روش جدید برای تحلیل لرزه ای سیستم های یک درجه آزاد با هزینه محاسباتی کمتر/رجبی مهدی

با افزایش نیاز به تحلیل مدل های پیچیده تر از قبیل مدل هایی که دارای بارگذاری پیچیده، فرکانس های نزدیک به هم ، انواع رفتارهای غیر خطی و… باشند، روش انتگرال گیری گام به گام به عنوان روشی که قادر است تمامی این حالات را در نظر بگیرد، مطرح است. یکی از مشکلات اصلی در این روش هزینه محاسباتی قابل توجه است. از مهم ترین عوامل در هزینه محاسبات اندازه گام زمانی است. با توجه به اینکه شتاب نگاشت های زلزله در گام های زمانی بسیار کوچکی ذخیره می شوند، ولی در انتگرال گیری گام به گام ممکن است نیاز به در نظر گرفتن گام های زمانی بسیار کوچک نباشد، طریقه استفاده از این شتاب نگاشت ها در انتگرال گیری به نحوی که هم هزینه محاسبات کنترل شود و هم دقتی فدا نشود، موضوع بحث این پایان نامه است. در این تحقیق، هدف بهبود کارآیی روشی است که قبلا پیشنهاد شده (رجوع شود به [‎۱]) و موجب کاستن هزینه محاسبات بدون فدا شدن دقت در تحلیل های لرزه ای می شود. همچنین در این تحقیق علاوه بر سیستم های یک درجه آزاد خطی، سیستم های یک درجه آزاد غیر خطی نیز ارزیابی شده اند.