نقشه های شتاب طیفی برای دوره بازگشت های مختلف برای سنگ بستر در محدوده ۴۰-۲۶ درجه عرض شمالی و ۵۴-۴۴ درجه طول شرقی/رحمانی محسن

نقشه های شتاب طیفی به روش احتمالی برای ایران در محدوده ۴۴- ۵۴ طول جغرافیایی و ۲۶/۵ – ۴۰ عرض جغرافیایی بر اساس تحلیل خطر زمین لرزه و با استفاده از داده های تاریخی، دستگاهی و چشمه های لرزه زا ارائه گردیده است. بدین منظور چشمه های فعال در منطقه مورد مطالعه شناسایی و به صورت چشمه های خطی و ناحیه ای مدل گردید. سپس منطقه مورد مطالعه به ۱۷ استان لرزه زمین ساختی تقسیم و پارامترهای لرزه خیزی برای هر یک از چشمه ها محاسبه گردید. با استفاده از روابط کاهندگی و ترکیب روابط به روش درخت منطقی، نقشه های شتاب طیفی برای دوره بازگشت های ۷۵، ۴۷۵، ۹۷۵ و ۲۴۷۵ سال برای اولین بار ارائه شد. این نقشه ها به منظور نشان دادن خطر لرزه ای منطقه مورد مطالعه به شکل سطوح خطر مختلف ارائه شده اند و بیشینه شتاب زمین را برای دوره بازگشت های ۷۵، ۴۷۵، ۹۷۵ و ۲۴۷۵ برای پریودهای مختلف نشان می دهند. ناحیه مورد مطالعه به فاصله های ۰٫۱ درجه در هر دو جهت طول و عرض جغرافیایی شبکه بندی شد و مقایر بیشینه شتاب زمین در هر یک از نقاط گره ای محاسبه و سپس نقشه های شتاب طیفی برای منطقه مورد مطالعه بدست آمدند.