ارزیابی ظرفیت باربری لرزه ای پی های نواری زبر با استفاده از روش خطوط مشخصه/رستگار ابوالفضل

ظرفیت باربری لرزه ای پی ها که در هنگام وقوع زلزله موضوعیت دارد، یکی از مهمترین موضوعات حوزه مهندسی ژئوتکنیک لرزه ای است. سارما و لسیفلیس (۱۹۹۰)، ریچارد و همکاران (۱۹۹۳)، بودهو و الکرنی (۱۹۹۳)، بود هو و الکرنی (۱۹۹۳) و کومارو رائو (۲۰۰۲) نشان دادند که ضرائب ظرفیت باربری پی ها به هنگام وقوع زلزله، در قیاس با شرائط بارگزاری استاتیکی، کاهش بسیار قابل توجهی دارد. روش خطوط مشخصه تنش که سوکولوفسکی (۱۹۶۰) از مهم ترین پیش کسوتان آن است، یکی از روشهای عددی جذاب و موثر است که برآورد ظرفیت باربری استاتیکی و لرزه ای پی های نواری را ممکن می سازد. امتیاز مهم این روش بر سایر روشهای عددی آن است که نه به مش بندی های متعارف و پر دردسر نیاز دارد و نه به مدلهای رفتاری پیچیده و خاص. از آنجایی که در لحظه گسیختگی، تنها میدان تنش و نه میدان کرنش، مورد نیاز است، محاسبات با سادگی و سرعت خیلی بیشتر صورت می پذیرد. بدیهی است که زبری کف پی، شامل اصطکاک و چسبندگی، ظرفیت باربری لرزه ای پی های نواری را متاثر می سازد. ضرائب ظرفیت باربری لرزه ای پی های نواری معمولاً با این فرض متعارف در ادبیات فنی ارائه شده است که نه تنها نیروی حجمی و نیز سربار وارده بر سطح آزاد مجاور پی، بلکه حتی فشار تماس زیر پی، با راستای قائم زاویه ای برابرtan-¹kh =α می سازند. اما آبا این فرض همواره صحیح است؟ اگر زبری کف پی آنقدر نباشد که نیروی افقی ناشی از ضریب افقی شتاب زلزله (Kh) را به بستر منتقل کند، ضرائب ظرفیت باربری لرزه اس پی چه تغییری خواهد یافت؟ در رساله حاضر تلاش شده است تا پاسخی به سوال فوق ارائه شود. برای این منظور ابتدا نرم افزاری تدوین یافت که ظرفیت باربری استاتیکی و لرزه ای پی های نواری را بر اساس روش خطوط مشخصه برآورد کند. پس از آن ضرائب ظرفیت باربری استاتیکی پی های نواری صیقلی و نیز ضرائب ظرفیت باربری لرزه ای پی های نواری بر اساس این فرض متعارف برآورد گردید که نه تنها نیروی حجمی و نیز سربار وارده بر سطح آزاد مجاور پی، بلکه حتی فشار تماس زبر پی، با راستای قائم زاویه ای برابر tan-¹kh =α می سازند. نهایتا ضرائب ظرفیت باربری لرزه ای پی های نواری برای حالتی برآورد گردید، که زبری کف پی کمتر از آن است که ضریب اصطکاکی معادل ضریب افقی شتاب زلزله tan-¹kh را تامین کند. در حالت اخیر نشان داده شد که هر قدر زبری کف پی کمتر باشد. اگرچه ظرفیت باربری افقی آن کمتر خواهد بود، اما ظرفیت باربری قائم آن فزون تر خواهد شد.