مطالعه اثرات اندرکنش خاک – سازه بر پاسخ دینامیکی غیر خطی سازه های متداول با پی های سطحی و مدفون/رعیت رکن آبادی ابراهیم

در این گزارش آثار اندرکنش دینامیکی خاک سازه در پاسخ لرزه‌ای ساختمانهای با پی های سطحی و مدفون در خاک به کمک آزمایشهای میز لرزان روی مدلهای مقیاس شده مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور چهار مدل سازه ای۵، ، ‎۵ و طبقه به عنوان نماینده ساختمانهای متداول در یک محیط شهری و دو مدل خاک نرم و نسبتا نرم به عنوان نماینده زمینهای نوع III و II مطابق طبقه بندی آیین نامه زلزله ایران با ضریب مقیاس هندسی ‎۰٫۰۱ طراحی و ساخته شده اند. این مدلها تحت زلزله های ‎۴ السنترو آمریکا و طبس ایران روی میزلرزان پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله مورد آزمایش قرار گرفته اند. همچنین مطالعات آزمایشگاهی با نتایج نرم‌افزار اپن‌سیز مقایسه شده‌اند. مقایسه نتایج تجربی و تحلیلی نشان می‌دهند که مدل رفتاری ساخته شده در نرم‌افزار قابلیت مدلسازی تأثیرات اندرکنش خاک-سازه را دارا می‌باشد. پارامتر های مختلف نظیر نسبت ابعادی ساختمان، سرعت موج برشی، محتوای فرکانسی¬، میرایی، و شتاب مدلهای سازه ای مورد بررسی قرار گرفته اند. باتوجه به نتایج به دست آمده می‌توان نتیجه‌گیری نمود که مدفون بودن سازه باعث کاهش اثرات اندرکنش خاک-سازه در سازه‌ها می‌گردد و این کاهش در سازه‌های با عمق مدفون شدگی بیشتر شدیدتر است.