رفتار دینامیکی یک ساختمان مجهز به میراگرهای ADAS و مقایسه آن با سیستمهای CBF و EBF و PFD/کریمخانی بابک

هدف از این گزارش بررسی رفتار لرزه ای ساختمانهای مجهز به میراگرهای ADAS و مقایسه کلی آن با سیستمهای مهاربندی هم مرکز و میراگرهای پال می باشد. برای تحقق این امر ساختمان جدیدالتاسیس پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله به عنوان نمونه انتخاب شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که بکارگیری میراگرها ظرفیت اتلاف انرژی سازه را افزایش عمده می دهد. در این پروژه روشی گام به گام برای تعیین مشخصات میراگرهای ADAS ( تغییرمکان تسلیم و میرایی معادل) ارائه شده است که قابل تعمیم برای سایر سیستمهای جای انرژی نیز می باشد.
نتایج نشان می دهد استفاده از میراگرهای ADAS در سازه‌هایی که مشخصات دینامیکی آنها در محدوده سرعت طیفی قراردارد بیشترین تأثیر را در کاهش پاسخ لرزه ای و اقتصادی بدن طرح دارند. به عنوان یک نتیجه کلی استفاده از میراگرهای ADAS باعث عدم رفتار غیر خطی سایر اعضاء می شود وتعداد مفصلهای پلاستیک تحت اثر دو زلزله SAN FERNANDO و MORGAN HILL کاهش عمده ای در مقایسه با سیستمهای مهاربندی هم مرکز داشته است