تهیه رابطه کاهندگی تئوری برای منطقه البرز مرکزی با استفاده از داده های شتابنگاری مصنوعی/رحیمی باهوش هدی

هدف اصلی از انجام مطالعه حاضر، ارائه رابطه کاهندگی طیفی تئوری برای منطقه البرز مرکزی می باشد. روابط کاهندگی کاربرد وسیعی در مطالعات زلزله شناسی، مهندسی زلزله و تحلیل خطر لرزه ای چه به روش احتمالی و چه به روش قطعی دارد. با توجه به اینکه استفاده از روابط کاهندگی که به صورت منطقه ای تعیین می شوند از میزان دقت بیشتری نسبت به روابط جهانی در امر تحلیل خطر لرزه ای، برخوردار اند و همین طوربا توجه به کمبود داده های شتابنگاری در محدوده بزرگا و فاصله برای منطقه البرز مرکزی، ارائه رابطه کاهندگی طیفی برای این منطقه از اهمیت ویژه ای برخوردار است. با توجه به کمبود داده های شتابنگاری واقعی در این منطقه، با استفاده از روش های شبیه سازی جنبش نیروند زمین، می توان بانک داده های شتابنگاری مصنوعی تولید کرد. برای انتخاب بهترین پارامترهای زلزله شناسی به عنوان پارامترهای ورودی برنامه شبیه ساز شتابنگاشت، از روش شبیه سازی تابع تجربی گرین (EGF‎)و روش کاتوره ای گسل محدود، برای مدل سازی زمین لرزه ‎۲۸‎ مه ‎۲۰۰۴‎ فیروز آباد کجور، واقع در البرز مرکزی، در محل سه ایستگاه پول، نوشهر و نوراستفاده شده است. سپس با استفاده از مقایسه رکورد های مشاهده شده و شبیه سازی شده روشEGF‎، مدل گسیختگی زمین لرزه ارائه گردید. با توجه به مدل بدست آمده و با استفاده از روش کاتوره ای گسل محدود، رکورد های شبیه سازی شده حاصل از این برنامه بدست آمد و با نتایج بدست آمده از روش EGF‎ و داده های مشاهده شده مورد مقایسه قرار گرفت و با توجه به همخوانی خوب آنها ، از روش کاتوره ای گسل محدود برای تولید شتابنگاشت های مصنوعی در گستره فواصل و بزرگا های مختلف برای ارائه بانک اطلاعاتی مصنوعی استفاده شد. بدین منظور، برای تولید بانک اطلاعاتی شتابنگاشت های مصنوعی با استفاده از شبیه سازی جنبش نیرومند زمین به روش کاتوره ای گسل محدود، دو گسل فرضی در نظر گرفته شد و سپس با در نظر گرفتن پارامترهای زلزله شناسی منطقه و بزرگاهای گشتاوری بین ‎۵‎ تا ‎۷/۲‎ در ‎۹۷‎ ایستگاه، در جهت عمود و موازی گسل، تعداد ‎۱۸۸۷‎رکورد مصنوعی ایجاد گردید. با استفاده از روش برازش دو مرحله ای جوینر و بور (‎۱۹۹۳‎)، ضرایب روابط کاهندگی طیفی در ‎۱۴‎ پریود مختلف، برای منطقه بدست آمد. روابط بدست آمده با روابط جهانی و ایران مورد مقایسه قرار گرفت و مشاهده شد که رابطه بدست آمده در محدوده این روابط می باشد. رابطه بدست آمده برای تحلیل خطر زمین لرزه در ناحیه تهران و البرز مرکزی می تواند مورد استفاده قرار گیرد. کلمات کلیدی: روابط کاهندگی طیفی تئوری، شتابنگاشت شبیه سازی شده، منطقه البرز مرکزی.