ریز پهنه بندی لرزه ای جنوب شرقی تهران/پورآذین خشایار

ریزپهنه بندی لرزه ای منطقه جنوب شرقی تهران در سال ۱۳۷۳ به عنوان یکی از طرحهای تحقیقاتی مؤسسه بین‌المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله آغاز گردید و منطقه مورد مطالعه که قسمتی از مخروط افکنه ارتفاعات شمال تهران می باشد، ۱۴۳ کیلومتر مربع وسعت دارد. ابتدا منطقه مطالعاتی به واحدهای مربع شکل به ابعاد یک کیلومتر در یک کیلومتر تقسیم گردید. برای تحلیل تأثیر شرایط ژئوتکنیکی آبرفت، برای هر واحد براساس اطلاعات زمین شناسی، گمانه ای و ژئوسیسمیک مقطع ژئوتکنیک لرزه ای تعیین شد. بعد از دسته بندی مقاطع مذکور، ۴۵ مقطع نماینده انتخاب و با نرم افزار SHAKE براساس چهارحرکت ورودی مناسب(شتابنگاشت) برروی مقاطع تحلیل صورت پذیرفت و نتایج این تحلیل ها به صورت نقشه‌های ریزپهنه بندی ارائه گردید. در این گزارش به بررسی و تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از این مطالعات پرداخته می شود.