تعیین روابط مشخصه مهندسی پارامترهای جنبش نیرومند زمین و شدت ایرباس برای کاتالوگ ایران/زرگران مریم

    برای اهداف طراحی مهندسی، ویژگی برجسته­ی جنبش زمین در اثر زلزله، بوسیله­ی “پارامترهای مشخصه‎ی مهندسی” ارزیابی می­شود. با توجه به اینکه بدلیل پیچیدگی پروسه­ی گسلش و ایجاد زلزله، انتشار موج زلزله، پاسخ سایت و…، استخراج یک معادله­ی قطعی با دقت بالا برای پیش­بینی پارامترهای جنبش نیرومند زمین در اثر زلزله غیر­ممکن است، روابط پیش­­بینی مشخصه­ی جنبش زمین نوعاً با استفاده از تحلیل­های آماری اطلاعات زلزله­ها بدست می­آیند. این روابط پیش­بینی تجربی نقشی اساسی در تخمین ویژگی­های مهندسی جنبش زمین در زلزله­های احتمالی آینده بازی می­کنند. در این پایان­نامه پارامترهای محتوای فرکانسی (پریود طیفی غالب، پریود طیفی غالب هموار شده، پریود طیفی میانگین و پریود میانگین)، مدت تداوم زلزله (مدت تداوم اصلی، مدت تداوم ناحیه­ای و مدت تداوم مؤثر) و شدت ایریاس مورد محاسبه و بررسی قرار گرفته است.

با توجه به اهمیت وجود یک منبع واحد و معتبر در کاربردهای مهندسی و تحلیل خطر که مجموع اطلاعات لرزه‎ای آژانس های معتبر را در بر بگیرد، در این پایان­نامه ابتدا سعی بر این بود که چنین مرجعی تهیه شود. در این راستا، اطلاعات لرزه ای مربوط به آژانس­های مختلف در کاتالوگی بنام کاتالوگ حوادث با هم ترکیب و جمع آوری شده است. این آژانس­ها عبارتند از NEIC، ISC، EHB، CSEM، CMT، IIEES،  IGTUو کاتالوگ انگدال. از ترکیب این کاتالوگ­ها دو کاتالوگ تهیه شده است که یکی در برگیرنده کل اطلاعات موجود از رویدادهای مختلف که توسط آژانس­های مختلف گزارش شده­اند، است که در تهیه ی آن سعی بر این بوده که هیچ داده ای حذف نشود و دیگری با اولویت بندی آژانس­های مختلف بدست آمده، به این صورت که کل رویدادها حفظ شده­اند اما برای هر رویداد فقط اطلاعات رومرکز و زمان رسید یک آژانس و میانگین هر واحد بزرگای گزارش شده قرار داده شده است.

    همچنین به منظور استخراج روابط مشخصه ی پارامترهای جنبش نیرومند زمین، که هدف اصلی این پایان­نامه می‎باشد، کاتالوگ جنبش نیرومند زمین از رکوردهای شتابنگاشت سازمان تحقیقات ساختمان و مسکن تهیه شد. پس از جمع آوری رکوردهای شتاب ثبت شده توسط سازمان تحقیقات ساختمان ومسکن، تصحیح آن ها توسط دکتر انصاری انجام شد و برای محاسبه­ی پارامترهای مشخصه مهندسی که در تحلیل خطر زلزله نقش مهمی بازی می‎کنند مورد استفاده قرار گرفتند. این پارامترها عبارتند از سه تعریف از مدت تداوم زلزله که عبارتند از مدت تداوم اصلی، مدت تداوم ناحیه ای و مدت تداوم مؤثر، همچنین چهار تعریف محتوای فرکانسی که عبارتند از پریود طیفی غالب، پریود طیفی غالب هموار شده، پریود طیفی میانگین و پریود میانگین و در آخر مقیاسی کمی از شدت زلزله بنام شدت ایریاس که تعاریف این پارامترها در جای خود ارائه شده اند. سپس مقادیر محاسبه شده­ی این پارامترها در کاتالوگ جنبش نیرومند زمین قرار گرفت. همچنین این کاتالوگ با داده­هایی از کاتالوگ ترکیبی حوادث مثل بزرگا، محل، مکانیزم کانونی و… مربوط به حوادث و مقادیر فاصله­ی Joyner & Boore (1981) تکمیل شد. این داده­های تکمیلی پارامترهای مورد نیاز برای استخراج روابط مشخصه­ی پارامترهای مهندسی زلزله ها هستند.

    در نهایت در این پایان نامه روابط مشخصه مهندسی پارامترهای ذکر شده در بالا استخراج شدند. این روابط، روابط ارائه شده در مرجع Jongwon Lee 2009 هستند که ضرایب مربوطه به روش رگرسیون جذر مربعات کمترین خطا محاسبه شدند؛ به روش رگرسیون جذر مجموع مربعات خطا روی داده­هایی مثل بزرگای زلزله و فاصله­ی چشمه تا ایستگاه، ضرایب روابط مشخصه­ی پارامترهای جنبش نیرومند زمین استخراج شد و نتایج آن با نتایج مرجع Jongwon Lee 2009 -که مربوط به داده­های غرب امریکا است- برای دو شرایط ایستگاهی سنگ و خاک مقایسه شد. طبق روابط پیش‎بینی بدست آمده مدت تداوم اصلی داده­های ایران و داده­های آن مرجع با افزایش فاصله از چشمه و با افزایش بزرگا افزایش می­یابد. ولی مدت تداوم اصلی داده­های ایران از داده های WUS در هر بازه­ی بزرگا بیشتر است. طبق روابط پیش بینی هر دو مدت تداوم ناحیه ای و مؤثر با فاصله گرفتن از چشمه کاهش می­یابند ولی با افزایش بزرگا افزایش می­یابند. در روابط پیش بینی این دو مدت تداوم برای خاک تا قبل از۴۰ کیلومتر مقدار ناحیه غرب امریکا بیشتر از ایران است ولی در مناطق با شرایط ایستگاهی سنگ، مقدار ایران برای مدت تداوم ناحیه­‎ای تقریباً برابر غرب امریکا است و برای مدت تداوم مؤثر، ایران کلاً مقدار بیشتری دارد.

    در مورد محتوای فرکانسی، روابط تجربی بدست آمده نشان داد که هر چهار محتوای فرکانسی پریود طیفی غالب، پریود طیفی غالب هموار شده، پریود طیفی میانگین و پریود میانگین با افزایش فاصله از چشمه و با بزرگا افزایش می­یابند.  مقادیر محتوای فرکانسی مرجع مذکور و این پایان­نامه تقریباً باهم مطابقت خوبی در خاک و سنگ و به ازای بزرگا‎های مختلف نشان می­دهد فقط در فواصل دورتر کمی اختلاف بیشتر می­شود. افزایش مقادیر پریود ناحیه غرب امریکا در فواصل دورتر از چشمه سریعتر از مقادیر ایران است. شدت ایریاس نیز با فاصله از چشمه کاهش و با افزایش بزرگا افزایش می­یابد. همچنین داده های ایران شدت ایریاس کمتری نسبت به داده های WUS نشان دادند.

    این پایان نامه شامل ۵ فصل است که در فصل اول مراحل تشکیل متاکاتالوگ ترکیبی حوادث شرح داده شده است. فصل دوم مراحل جمع آوری و تکمیل کاتالوگ جنبش نیرومند زمین را شرح میدهد. در فصل سوم پارامترهای مشخصه جنبش نیرومند که در این پایان نامه استفاده شده اند معرفی و تعریف می شوند. در فصل چهارم روابط پیش بینی این پارامترها استخراج می شوند و نتایج بدست آمده با نتایج مرجع نامبرده مقایسه می­شود و در فصل آخر نتیجه­ گیری و پیشنهاد مطالعات آینده ارائه می­شود.