تکنیکی برای تحلیل لرزه ای سریع تر سیستم های سازه ای چند درجه آزاد/ساعد ئارام

با رشد روزافزون پیچیدگی و اندازه سازه‌ها، روند تحلیل دینامیکی سازه‌ها هر روزه پیچیده‌تر می شود. انتگرال‌گیری گام‌به‌گام ابزاری مناسب و جامع برای انجام این‌گونه تحلیل‌هاست. هزینه محاسباتی بالای انتگرال‌گیری گام‌به‌گام از نقاط ضعف این روش است. با توجه به پیشرفت فناوری تهیه شتابنگاشت‌ها و تهیه شتابنگاشت هایی با گام های زمانی بسیار کوچک و احتمال عدم نیاز به گام‌های بسیار کوچک برای تحلیل، نیل به قابلیت انتگرال‌گیری گام‌به‌گام با گام‌های زمانی بزرگتر از گام شتاب نگاشت زلزله با هدف کاهش هزینه محاسباتی قدمی قابل توجه به سمت تحلیل‌های دینامیکی توانمندتر و با هزینه محاسباتی کمتر است. در این پایان‌نامه، یکی از تکنیک‌های جدید تبیین شده برای انتگرال‌گیری با گام‌های بزرگ‌تر از گام‌های شتابنگاشت [‎۱‎] به عنوان راهکاری برای افزایش سرعت تحلیل دینامیکی، به سیستم‌های چند درجه آزاد تعمیم داده شد. سپس روش به دست آمده با تعدادی از دیگر تکنیک‌های موجود در خصوص تحلیل دینامیکی سریع مقایسه شد. برای انجام مقایسه‌ها و تایید کارایی روش، برنامه‌ای به زبان فرترن ‎۹۰‎ تهیه شد و هزینه‌های محاسباتی مورد مقایسه قرار گرفت. با مقایسه‌های صورت گرفته روشن شد که روش این پایان‌نامه هزینه‌های محاسباتی را بدون تغییر در دقت پاسخ‌ها نسبت به سایر تکنیک‌های بررسی شده، کاهش می‌دهد.