شبیه سازی جنبش قدرتمند زمین با استفاده از روش تجربی گرین و با در نظر گرفتن رفتار غیرخطی خاک/خاتم نژاد پاکزاد آرش

مدل کردن جنبش قدرتمند زمین ، یکی از مشکل ترین فعالیت ها در بحث لرزه شناسی مدرن به شمار می رود. از آنجا که گستره عوامل تاثیر گذار بر جنبش لرزه ای سطح زمین بسیار گسترده می باشد ، این کار ، به راحتی امکان پذیر نمی باشد. این عوامل شامل مواردی از قبیل ، اثر انتشار موج ، اثر چشمه ، اثر ساختگاه و ویژگی های لرزه نگار ، می باشند. یکی از روش های مناسب برای مدل کردن جنبش قدرتمند زمین ، استفاده از زمین لرزه های کوچک ثبت شده در منطقه ، می باشد. به این روش ، روش تابع تجربی گرین گفته می شود. اصلی ترین مزیت این روش ، استفاده از زمین لرزه های موجود در منطقه است که دربرگیرنده اثر انتشار موج و نیز اثر ژئوتکنیکی ساختگاه در آن منطقه می باشد. مشکل اصلی روش این است که نمی تواند جوابگوی رفتار غیر خطی خاک باشد. برای حل این مشکل ، این روش باید با روش های ژئوتکنیکی دیگری ترکیب شود. در این پژوهش شبیه سازی جنبش قدرتمند زمین با بزرگای گشتاوری Mw=7 ، با استفاده از رکورد زلزله ۲۵ مهر ماه سال ۱۳۸۸ با بزرگی گشتاوری ۸/۳ که توسط دستگاه های لرزه نگاری مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن در شهر تهران موجود می باشند ، بر روی گسل پارچین ، انجام گردیده است. برای در نظر گرفتن رفتار غیر خطی خاک، از روشی ترکیبی که توسط Heuze در سال ۱۹۹۶ ارائه شد ، استفاده شده است. در این روش ابتدا رکورد زلزله های کوچک به صورت خطی به سنگ بستر انتقال داده می شوند. سپس فرایند شبیه سازی به روش تابع تجربی گرین بر روی سنگ بستر انجام گرفته و این رکورد جدید توسط روش های غیر خطی و معادل خطی به سطح زمین منتقل می شود. اثر غیر خطی خاک ، با در نظر گرفتن پروفیل خاک سایت و نیز پارامترهای دینامیکی و استاتیکی برای تحلیل های غیر خطی ، در این فرایند اعمال شده است. نتایج بدست آمده نشان دهنده اثر کاهندگی خاک بر روی جنبش شبیه سازی شده نسبت به حالتی است که اثر خاک در فرایند شبیه سازی لحاظ نمی شود.