شبیه سازی جنبش نیرومند زمین به روش ترکیبی/غلامی وحید

در این رساله از چند روش ترکیبی شبیه سازی به منظور تولید نگاشتهای مصنوعی جنبش نیرومند زمین استفاده شده است. بر این مبنا دو روشی که پیش از این در برخی دیگر نقاط دنیا استفاده شده بود به عنوان روشهایی پیشرفته برای شبیه سازی دو زلزله ی رخ داده در کشور استفاده و همچنین یک روش شبیه سازی که کیفیت خروجی داده های مصنوعی را بهبوه می بخشد به عنوان نوآوری ارائه شده است. روش ترکیبی دو بعدی “مجموع مد – تفاصل حدود” برای شبیه سازی زلزله ‎۱۷ اکتبر ‎۲۰۰۹ تهران ، که در سالهای اخیر اولین زلزله ی نزدیک به شهر تهران بوده که از آن داده ی جنبش نیرومند ثبت شده، مورد استفاده قرار گرفت. این زلزله در صول دو پروفیل شرقی – غربی و جنوب شرقی – شمال غربی به صورت دو بعدی مدلسازی شده و نتایج آن با داده های واقعی ثبت شده مقایسه شده است. با وجود کمبود داده های پایه برای اجرای روند دقیق شبیه سازی، نشان داده شده که استفاده وکاربرد روشهای پیشرفته که فیزیک چشمه، مسیر و اثرات سایت را در فرآیند خود لحاظ می کنند چگونه توانایی تخمین های قابل قبول را بدست می دهند. با استفاده از این روش میزان تخمینی تشدید در تهران بر اثر رسوبات محلی در فرکانس های مختلف محاسبه شده است. شکل موج شتاب نگاشتها، سرعت نگاشتها و طیفهای پاسخ مشاهده و مصنوعی با هم مقایسه و شرح داده شده اند. در ادامه از یک روش سه بعدی نوین که پیش از این تا محدوده ی فرکانسی پایین (‎۱ هرتز) مورد استفاده قرار گرفته بود به کار برده شد تا زمین لرزه بم را شبیه سازی نماییم . این روش برای اولین بار در ایران مورد استفاده قرار گرفته و برای اولین بار تا محدوده فرکانسی بالا (‎۶ هرتز) بسط داده شده است که نتایج آن به وضوح نشان از بهبود کیفیت نگاشتهای مصنوعی در حالت سه بعدی دارد. در اینجا با استفاده از “روش مجموع مد و ردگیری پرتو” در کنار تخمین WKBJ ، موج لرزه ای از چشمه تا گیرنده انتشار داده می شود و در طول مسیر بر مبنای مدهای امواج لرزه ای که بر پایه ی مدلهای سه بعدی تولید می شوند، نگاشت مورد نظر به روز و تکمیل می گردد. برای شبیه سازی زمین لرزه بم چند روش یک و دو بعدی استفاده شد و در نهایت نتایج با روش سه بعدی مذکور مقایسه گشته و روند بهبود کیفیت، در حوزه زمان و فرکانس، به روشنی نشان داده شده است. در انتها روشی جدید در این رساله پیشنهاد داده شده است از ترکیب سه روش ” مجموع مد، تفاضل محدود و تابع گرین” بهره برده ایم تا محدودیت های دو روش ابتدایی ارائه شده را بر طرف نماییم. بر این اساس یک پس لرزه از زمین لرزه بم با بزرگای متوسط به روش ترکیبی “مجموع مد – تفاضل محدود” شبیه سازی و از نگاشت مصنوعی تولیده شده به عنوان تابع گرین استفاده شده تا رخداد اصلی زمین لرزه بم تولید شود. روش پیشنهادی این حسن بسیار بزرگ را دارد که چشمه نقطه ای که در دو روش قبلی مورد استفاده قرار می گرفت را به چشمه گسترده ارتقا داده تا از این طریق کیفیت نتایج شبیه سازی به ویژه در حوزه فرکانس را به میزان قابل توجهی بهبود دهیم. این روش در سه ایستگاه ،ابارق، محمدآباد و سد جیرفت به منظور مقایسه میان داده های مشاهده و مصنوعی مورد ارزیابی قرار گرفته است.