شناسایی گسل های پنهان و فعال با استفاده از داده های لرزه نگاری بازتابی و تاثیر آن بر مخازن هیدروکربنی در میدان رگ سفید/غلامی مهدی

ارزیابی خطر لرزه ای نیازمند داشتن اطلاعات لرزه ای گسل های فعال می باشد. در نواحی لرزه خیزی مانند زاگرس، که الگوی لرزه خیزی پراکنده ای دارند و گسل های فعال پی سنگ، توسط پوشش رسوبی فانروزوئیک(بخشی از زمان زمین شناسی که نماینده آن سنگهای با محتوای فسیلی فراوان است. این ابر دوران از انتهای ابر دوران پروتروزوییک (۵۴۰ میلیون سال قبل) تا زمان حال ادامه دارد) پوشیده شده اند، شناسایی گسل های فعال دشوار می باشد. با استفاده از داده های لرزه ای بازتابی که عمق نفوذی تا حد چندین کیلومتر به داخل زمین را دارند، می توان به وجود گسل های پنهان پی برد و در نتیجه آنها را مورد شناسایی قرار داد. دقت داده های لرزه ای در این موارد خیلی بیشتر از داده های زلزله ای (در صورت نبود ایستگاه های محلی و متراکم) و لرزه زمین ساختی می باشد، بطوریکه می توان ادعا کرد هنگام تفسیر داده های لرزه ای بسیاری از پدیده های زمین شناسی مانند گسل ها و تاقدیس ها و ناودیس ها، تا حد زیادی قابل مشاهده می باشند که اگر داده های لرزه ای موجود به صورت سه بعدی برداشت شده باشند، قدرت تفکیک و شناسایی و ضریب اطمینان آن بالاتر خواهد رفت . پس می توان از یک طرف، با مشاهده و تفسیر داده های لرزه ای بازتابی، وجود گسل های یک منطقه را به اثبات رساند و اگر در تفسیر؛ این گسل تا سطح ادامه داشته باشد میتوان ادعا کرد که گسل مورد نظر فعال می باشد. از طرف دیگر با داشتن اطلاعات زلزله ای منطقه ی مورد مطالعه و مربوط دانستن زلزله ها به گسل مورد نظر، اطمینان در مورد فعال بودن گسل مربوطه؛ به مقدار بسیار زیادی بالاتر خواهد رفت.
در حوضه های رسوبی حاوی مخازن هیدروکربنی؛ انرژی لرزه ای (رویداد زمین لرزه)، می تواند تغییراتی در مشخصات مخازن را موجب گردد. اگر زمان وقوع یک زلزله ی خاص دریک منطقه؛ در دست باشد و از طرف دیگر، اطلاعات برداشت و تولید نفت از مخزن نفتی منطقه ی مذکور؛ کمی قبل و بعد از وقوع زلزله، موجود باشد، می توان تاثیر و ارتباط احتمالی بین وقوع زمین لرزه های منطقه ی مورد مطالعه بر روی میزان تولید هیدروکربن در چاه های تولیدی میدان مذکور را مورد مطالعه قرار داد. اگر میزان تولید چاه های مذکور بعد از وقوع زمین لرزه، افزایش یابد، می توان انرژی زمین لرزه را به عنوان یکی از روش های ازدیاد برداشت از مخازن هیدروکربنی، در نظر گرفت.
در این مطالعه، پس از بررسی و بازشناسایی گسل رگ سفید با استفاده از داده های لرزه نگاری بازتابی، زمین لرزه های مربوط به منطقه ی مورد مطالعه با گسل یاد شده، انطباق داده شده است. ولی به علت خوشه ای بودن چاه های تولیدی، اثرات زمین لرزه در تولید، دست یابی نبوده است.