شناسایی ماتریس سختی و میرایی سازه ها بر اساس روش/داریوشی مسعود

در این پایان نامه یک روش جدید برای شناسایی ماتریس سختی سازه ها بر اساس روش شناسایی زیر فضای تصادفی ارائه شده است. در این روش با استفاده از یک تبدیل تشابهی ماتریس حالتی که از یک تحقق کمینه‌ی سیستم به دست آمده است به شکلی تبدیل می‌شود که پس از انتقال آن از فضای گسسته زمانی به فضای پیوسته زمانی به فرم کلاسیک ماتریس حالت برای سیستم های جرم- فنر- میراگر در فضای پیوسته زمانی در می آید . در این حالت با دانستن شکل کلی این ماتریس و فرض در دست بودن ماتریس جرم، ماتریس سختی و میرایی به سادگی و با ضرب آن در بلوک های مرتبط با جرم و میرایی در دست خواهند بود. با بررسی مدل های شناسایی شده و مدل عددی مربوط به آن نشان داده خواهد شد که این روش تنها با در دست داشتن بخش خروجی داده های ارتعاشی و با ماتریس جرم معین توانایی شناسایی ماتریس سختی سازه را دارد. بررسی پاسخ های ارتعاشی مدل عددی و مدل شناسایی شده به یک تحریک یکسان نشان دهنده‌ی آن است که ماتریس های شناسایی شده به خوبی می توانند رفتار لرزه ای سازه‌ی مورد نظر را پیش بینی نمایند.