شناسایی مشخصات دینامیکی سازه های دارای میرایی غیر کلاسیک بر اساس مطالعات آزمایشگاهی/جنتی مهرمهشید