تدوین نرم افزار شناسایی سیستم ها/یادگاری جواد

در این پایان‌نامه در ابتدا مقدمه‌ای از آزمایش ارتعاش محیطی و شناسایی پارامترهای دینامیکی یک سیستم با استفاده از داده‌های بدست آمده از آزمایش‌های ارتعاش محیطی ارائه می‌گردد. به‌منظور استخراج پارامترهای مودال سازه‌ها از داده‌های ارتعاش محیطی احتیاج به روشهایی است که بتوانند فقط بر اساس پاسخهای سیستم و بدون استفاده از نیرو‌های ورودی این پارامترها را بدست آورند. در سالهای اخیر برای تهیه این چنین روشهایی تلاشهای بسیاری توسط محققین مختلف صورت گرفته است و روشهای گوناگونی در حوزه فرکانس و زمان ابداع شده است. در این پایان‌نامه روش جستار قله‌ (Peak-Picking) در حوزه فرکانس و روش شناسایی زیر فضای تصادفی‌
‌(Stochastic Subspace Identification) در حوزه زمان مورد بررسی قرار می‌گیرد و روابط مربوط به این‌روشها بیان می‌شود. به منظور بدست آوردن پارامترهای مودال یک سازه با استفاده از داده‌های ارتعاش محیطی نرم‌افزار گرافیکی در محیط MATLAB طراحی و نوشته شده است که با استفاده از آن می‌توان تمام مراحل شناسایی سیستم از وارد کردن داده‌ها، پردازش اولیه‌ آنها، بدست آوردن پارامترهای مودال و نمایش آنها در محیطی گرافیکی را انجام داد. پس از بیان ویژگیها و قابلیتهای این نرم‌افزار، صحت پاسخهای بدست از آن با استفاده از سازه‌های واقعی و مقایسه آن با کار محققین دیگر نشان داده می‌شود. درنهایت با استفاده از این نرم‌افزار پل قوسی فلزی بابلسر که بر روی آن آزمایش ارتعاش محیطی انجام شده است، مورد بررسی قرار می‌گیرد و پارامترهای مودال بدست آمده از آن ارائه خواهد شد.